SFS 2020:1266 Förordning om ändring i förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

SFS2020-1266.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:151) om statsbidrag till

kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:151) om statsbidrag
till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

dels att 9 och 13 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 4�6, 10�12 och 14 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 a §, och närmast före 10 a § en

ny rubrik av följande lydelse.

4 § Delegationen mot segregation prövar frågor om bidrag enligt denna
förordning.

5 § En ansökan om bidrag enligt denna förordning ska vara skriftlig och
lämnas till Delegationen mot segregation. Ansökan ska innehålla en beskriv-
ning av vad bidraget ska användas till och ange mål, tidsplan och budget.

6 § När bidragen fördelas ska Delegationen mot segregation prioritera
långsiktigt utvecklingsarbete och beakta sektorsövergripande åtgärder.

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska beaktas.

10 § Den som tar emot bidrag enligt denna förordning ska lämna de upp-
gifter till Delegationen mot segregation som behövs för uppföljning och
utvärdering av bidraget.

Hinder mot utbetalning
10 a §
Delegationen mot segregation får besluta om att ett beviljat bidrag
helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt
11 §.

11 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalnings-
skyldig om

1. bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål som det har beviljats för, eller

3. villkor i beslutet inte har följts.

12 § Delegationen mot segregation ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka bidraget om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt 11 §. Om det
finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att avstå från återkrav.

SFS

2020:1266

Publicerad
den

22 december 2020

background image

2

SFS

2020:1266

14 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om hinder
mot utbetalning enligt 10 a § och beslut om återkrav enligt 12 § får dock inte
överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.
2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den

1 januari 2021.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före

den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)