SFS 2020:1267 Förordning om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el

SFS2020-1267.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1806) om

systemansvaret för el

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 2 a § förordningen (1994:1806) om system-
ansvaret för el1 ska ha följande lydelse.

2 a §2 Energimarknadsinspektionen är nationell tillsynsmyndighet enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019
om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av
direktiv 2012/27/EU. Som nationell tillsynsmyndighet fullgör Energimark-
nadsinspektionen uppgifter som följer av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1997:864.
2 Senaste lydelse 2018:1568.

SFS

2020:1267

Publicerad
den

22 december 2020