SFS 2020:1268 Förordning om ändring i förordningen (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

SFS2020-1268.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:742) med instruktion

för Energimarknadsinspektionen

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver1 att 2 och 3 §§ förordningen (2016:742) med
instruktion för Energimarknadsinspektionen ska ha följande lydelse.

2 §2 Energimarknadsinspektionen är nationell tillsynsmyndighet och ska,
om annat inte är särskilt föreskrivet i lag eller i en annan förordning, fullgöra
tillsynsmyndighetens uppgifter enligt

1. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni

2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring
av direktiv 2012/27/EU, och

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli

2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om
upphävande av direktiv 2003/55/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv (EU) 2019/692.

3 § Energimarknadsinspektionen fullgör uppgifter som följer av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/942 av den 5 juni

2019 om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan
energitillsynsmyndigheter,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni

2019 om den inre marknaden för el,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den

13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om
upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005, och

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den

25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för
energi.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma
regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU, i den ursprungliga
lydelsen.
2 Senaste lydelse 2019:1306.

SFS

2020:1268

Publicerad
den

22 december 2020