SFS 2020:1269 Förordning om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

SFS2020-1269.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion

för Ekobrottsmyndigheten

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2015:744) med instruktion för
Ekobrottsmyndigheten ska ha följande lydelse.

9 §1 Vid myndigheten handläggs följande mål:

1. mål om brott mot 11 kap. brottsbalken, lagen (1967:531) om tryggande

av pensionsutfästelse m.m., skattebrottslagen (1971:69) och aktiebolags-
lagen (2005:551),

2. mål om brott mot 9 kap. 1�3 §§ brottsbalken, om gärningen rör EU:s

finansiella intressen, och 9 kap. 3 b § brottsbalken,

3. mål om brott mot lagen (2013:385) om ingripande mot marknads-

missbruk vid handel med grossistenergiprodukter,

4. mål om brott mot lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk

på värdepappersmarknaden,

5. mål om brott mot lagen (2020:548) om omställningsstöd, och
6. mål om brott vars handläggning annars ställer särskilda krav på känne-

dom om finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt eller
liknande.

Mål om brott som bör handläggas vid myndigheten med hänsyn till att de

rör kvalificerad ekonomisk brottslighet som har nationell utbredning, inter-
nationell anknytning, är av principiell natur eller av stor omfattning får över-
tas av Ekobrottsmyndigheten efter framställning från �&klagarmyndigheten.

Mål som avses i första stycket och som 2 eller 4 § förordningen

(2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom
polisen och vissa andra befattningshavare är tillämplig på och mål som rör
brott av anställda vid Ekobrottsmyndigheten handläggs vid �&klagar-
myndigheten.

Om ett mål rör både brottslighet som avses i första eller andra stycket och

annan brottslighet (blandad brottslighet), handläggs målet vid den åklagar-
myndighet där det med hänsyn till omständigheterna är lämpligast.

�r det osäkert var ett mål ska handläggas, avgörs frågan av riksåklagaren.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

1 Senaste lydelse 2020:555.

SFS

2020:1269

Publicerad
den

22 december 2020

background image

2

SFS

2020:1269

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)