SFS 2020:1271 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2020-1271.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken
ska ha följande lydelse.

18 kap.
20 §
2 Underhållsstöd till ett barn lämnas med

� 1 673 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 11 år,
� 1 823 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har

fyllt 11 år till och med månaden då barnet fyller 15 år, och

� 2 223 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har

fyllt 15 år.

Första stycket gäller om inte något annat följer av 21�24 och 26�30 §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2021.
2. Den nya bestämmelsen tillämpas första gången i fråga om underhålls-

stöd som avser juli 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 12, bet. 2020/21:SfU3, rskr. 2020/21:140.
2 Senaste lydelse 2018:743.

SFS

2020:1271

Publicerad
den

23 december 2020