SFS 2020:1272 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2020-1272.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 110 kap. 35 § och rubriken närmast
före 110 kap. 35 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

110 kap.
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk och andra ansvariga för grund-
utbildning av totalförsvarspliktiga
2

35 §3 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska lämna Pensionsmyn-
digheten de uppgifter som behövs för beräkning av pensionsgrundande
belopp enligt 60 kap. 17 §.

Den som är ansvarig för grundutbildning av en totalförsvarspliktig enligt

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska underrätta Totalförsvarets plikt-
och prövningsverk om utbetalad dagersättning samt i förekommande fall om
att utbildningen har avbrutits.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136.

2 Senaste lydelse 2010:467.

3 Senaste lydelse 2010:467.

SFS

2020:1272

Publicerad
den

23 december 2020