SFS 2020:1273 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

SFS2020-1273.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 31 § lagen (1994:260) om offentlig
anställning ska ha följande lydelse.

31 §2 En arbetstagare vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, utrikes-
förvaltningen, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materiel-
verk, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Försvarshögskolan eller För-
svarets radioanstalt får med omedelbar verkan skiljas från sina arbets-
uppgifter, om det är nödvändigt med hänsyn till landets bästa.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136.
2 Senaste lydelse 2014:758.

SFS

2020:1273

Publicerad
den

23 december 2020