SFS 2020:1274 Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

SFS2020-1274.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt

dels att 2 kap. 1, 2 och 4 §§, 3 kap. 1, 3�4 a, 9, 15, 15 a och 22 §§, 5 kap.

1, 6, 7, 10, 15 och 17 §§, 7 kap. 1 § och 10 kap. 6�8 §§ ska ha följande
lydelse,

dels att punkt 10 och 15 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 För att en totalförsvarspliktigs förutsättningar att fullgöra värnplikt
eller civilplikt ska kunna utredas och bedömas är han eller hon skyldig att,
på begäran av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, en annan statlig
myndighet som regeringen bestämmer, en kommun eller en region,
skriftligen eller muntligen eller, om det behövs, vid en personlig inställelse
lämna nödvändiga uppgifter om hälsotillstånd, utbildning, arbete och
personliga förhållanden i övrigt.

2 §3 Varje svensk medborgare som är totalförsvarspliktig är, för utredning
som avses i 1 §, skyldig att vid Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
genomgå mönstring, om det inte är uppenbart att han eller hon saknar
förmåga att fullgöra värnplikt och civilplikt.

Skyldigheten inträder det kalenderår när den totalförsvarspliktige fyller

arton år eller, för den som förvärvar svenskt medborgarskap senare, från och
med den dag när han eller hon blir svensk medborgare. Om det inte finns
särskilda skäl, är ingen skyldig att genomgå mönstring efter det kalenderår
när han eller hon fyller tjugofyra år.

4 §4 Kommuner, regioner och enskilda vårdinrättningar ska till Totalför-
svarets plikt- och prövningsverk lämna de uppgifter om en totalförsvarspliktigs
hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt som behövs för att
bedöma hans eller hennes förutsättningar att fullgöra värnplikt eller
civilplikt.

1 Prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136.

2 Senaste lydelse 2019:890.

3 Senaste lydelse 2010:448.

4 Senaste lydelse 2019:890.

SFS

2020:1274

Publicerad
den

23 december 2020

background image

SFS

2

3 kap.


1 §5 Om resultatet av mönstringen visar att den totalförsvarspliktige har
förutsättningar att fullgöra värnplikt eller civilplikt, ska Totalförsvarets
plikt- och prövningsverk placera honom eller henne i en eller flera be-
fattningsgrupper samt skriva in honom eller henne för värnplikt eller civil-
plikt eller i en utbildningsreserv. Befattningsgrupper ska finnas för chefer,
för specialister och för övriga.

3 §6 Om resultatet av mönstringen visar att den totalförsvarspliktige sak-
nar förutsättningar att fullgöra värnplikt och civilplikt, ska Totalförsvarets
plikt- och prövningsverk besluta att han eller hon inte är skyldig att fullgöra
sådan tjänstgöring.

4 §7 Den som efter en annan utredning än mönstring bedöms lämplig för
civilplikt får av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk skrivas in för sådan
tjänstgöring, dock inte för civilplikt som omfattar längre grundutbildning än
60 dagar.

4 a §8 En totalförsvarspliktig som har fullgjort annan motsvarande militär
utbildning eller tjänstgöring än vad som anges i denna lag får av
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk skrivas in för värnplikt.

9 §9 Ett beslut enligt 1, 3, 4 eller 4 a § får ändras av Totalförsvarets plikt-
och prövningsverk. Om den som har skrivits in har påbörjat en grund-
utbildning, får beslutet också ändras av den myndighet som Totalförsvarets
plikt- och prövningsverk bestämmer. Om det behövs för bedömningen, är
den som är totalförsvarspliktig skyldig att genomgå förnyad mönstring eller
annan utredning enligt 2 kap.

Om en ändring av ett beslut om inskrivning innebär att tiden för grundut-

bildningen blir längre än enligt det tidigare beslutet, krävs att den som
beslutet avser godkänner ändringen. Om inte annat följer av 10 §, ska
detsamma gälla i fråga om ändring av ett beslut om inskrivning i utbildnings-
reserven till inskrivning för värnplikt eller för sådan civilplikt som omfattar
en längre grundutbildning än 60 dagar.

15 §10 Beslut om krigsplacering fattas av Totalförsvarets plikt- och pröv-
ningsverk efter framställningar från statliga myndigheter, kommuner,
regioner, bolag, föreningar, samfälligheter, registrerade trossamfund,
organisatoriska delar av sådana samfund eller andra enskilda
(bemanningsansvariga). Om ett beslut om krigsplacering upphävs, gäller
14 §.

�ven utan sådan framställning som avses i första stycket får

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk besluta om krigsplacering, om det
sker i enlighet med en anmälan om behov av totalförsvarspliktiga och den
bemanningsansvarige inte har meddelat annat.


5 Senaste lydelse 2010:448.

6 Senaste lydelse 2010:448.

7 Senaste lydelse 2010:448.

8 Senaste lydelse 2010:448.

9 Senaste lydelse 2010:448.

10 Senaste lydelse 2019:890.

2020:1274

background image

SFS

3

15 a §11 En bemanningsansvarig får ändra ett beslut om krigsplacering i
sin krigsorganisation till en annan krigsplacering i organisationen. Ett sådant
beslut om ändrad krigsplacering ska anmälas till Totalförsvarets plikt- och
prövningsverk.

Framställning om ändrad krigsplacering för den som är krigsplacerad i en

verksamhet som är gemensam för flera bemanningsansvariga ska göras i
samråd med den myndighet som regeringen bestämmer. Beslut om ändrad
krigsplacering fattas i dessa fall av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

22 §12 Ansökningar om rätt att vara vapenfri prövas av Totalförsvarets
plikt- och prövningsverk.

5 kap.


1 §13 Den som fullgör värnplikt eller civilplikt är skyldig att i den mån
verksamheten kräver det tåla inskränkningar såväl i sin frihet att förflytta sig
inom landet och att lämna detta som i sin personliga frihet i övrigt.

Den som fullgör värnplikt eller civilplikt är, efter beslut av Totalförsvarets

plikt- och prövningsverk eller efter myndighetens bestämmande av en annan
statlig myndighet, också skyldig att genomgå den medicinska och
psykologiska undersökning som krävs för att utreda och bedöma hans eller
hennes förutsättningar att tjänstgöra inom totalförsvaret.

Utöver vad som framgår av andra stycket är den som fullgör värnplikt

eller civilplikt, efter beslut av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk eller,
efter myndighetens bestämmande, av annan statlig myndighet, skyldig att
på anmaning lämna urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov för
kontroll av att han eller hon inte är påverkad av beroendeframkallande medel
eller något sådant dopningsmedel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om
förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av
lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Detta gäller dock
inte om det finns medicinska eller liknande skäl mot sådan provtagning.

Kontroll enligt tredje stycket får ske endast i den mån åtgärden är för-

svarlig med hänsyn till dess syfte och övriga omständigheter. Vidare gäller
att kontrollen får genomföras endast i den form och utsträckning som är nöd-
vändig för det angivna syftet.

6 §14 Inkallelser till tjänstgöring ska göras av Totalförsvarets plikt- och
prövningsverk, om inte regeringen föreskriver något annat.

Inkallelser till grundutbildning eller repetitionsutbildning ska sändas ut i

god tid, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Detsamma gäller
för en återkallelse av inkallelsen.

7 §15 En totalförsvarspliktig ska inställa sig till tjänstgöring enligt inkallel-
sen. Hinder att inställa sig ska snarast anmälas till Totalförsvarets plikt- och
prövningsverk.

10 §16 �renden om uppskov prövas av Totalförsvarets plikt- och pröv-
ningsverk.

11 Senaste lydelse 2010:448.

12 Senaste lydelse 2010:448.

13 Senaste lydelse 2010:448.

14 Senaste lydelse 2010:448.

15 Senaste lydelse 2010:448.

16 Senaste lydelse 2010:448.

2020:1274

background image

SFS

4

15 § 17 �renden om avbrott ska prövas av Totalförsvarets plikt- och
prövningsverk eller efter myndighetens bestämmande av en annan statlig
myndighet, en kommun eller en region. �renden som avses i 14 § ska dock
alltid prövas av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

17 §18 Om en grundutbildning avbryts sedan 40 tjänstgöringsdagar har
fullgjorts, får den som fullgjort tjänstgöringen tillgodoräkna sig tiden före
avbrottet, utom tjänstgöringsdagar under vilka han eller hon har varit från-
varande från tjänsten. Om det enda skälet till avbrottet är frånvaro på grund
av sjukdom eller skada, behöver grundutbildningen inte fullföljas. Om den
som fullgjort tjänstgöringen begär det, ska han eller hon dock på nytt inkal-
las till grundutbildning. I sådant fall ska Totalförsvarets plikt- och
prövningsverk bestämma i vilken utsträckning utbildningstiden före
avbrottet ska tillgodoräknas.

Avbryts utbildningen i annat fall än som avses i första stycket, får ingen

tjänstgöringstid tillgodoräknas.

7 kap.


1 §19 En totalförsvarspliktig är skyldig att

1. se till att han eller hon inom rimlig tid kan nås av postförsändelser från

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk,

2. efter uppmaning bekräfta mottagandet av kallelser till utredning, inkal-

lelser till tjänstgöring och beslut om krigsplacering och ta del av innehållet
i sådana handlingar, samt

3. ta emot, väl förvara och efter uppmaning återlämna handlingar och ut-

rustning som rör tjänstgöring inom totalförsvaret.

10 kap.


6 §20 Om en totalförsvarspliktig har kallats till mönstring eller personlig
inställelse vid annan utredning enligt 2 kap., inkallats till värnplikt eller
civilplikt eller ålagts att fullgöra allmän tjänsteplikt men utan giltigt skäl
uteblir, får Totalförsvarets plikt- och prövningsverk eller den myndighet
som Totalförsvarets plikt- och prövningsverk bestämmer besluta att han
eller hon på egen bekostnad ska hämtas genom Polismyndighetens försorg.

En totalförsvarspliktig ska anses ha haft giltigt skäl att utebli, om det är

sannolikt att han eller hon har hindrats att inställa sig på grund av avbrott i
den allmänna samfärdseln, sjukdom eller annan omständighet som han eller
hon inte bort förutse eller av en omständighet i övrigt som den beslutande
myndigheten finner utgör giltig ursäkt.

7 §21 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får vid vite förelägga

1. en totalförsvarspliktig att till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk

eller annan myndighet som regeringen eller Totalförsvarets plikt- och
prövningsverk bestämmer skriftligen lämna uppgifter som avses i 2 kap. 1 §,
och

2. en arbetsgivare, uppdragsgivare, arbetstagare och uppdragstagare att

till en myndighet som avses i 6 kap. 3 § lämna upplysningar som avses i
6 kap. 5 §.

17 Senaste lydelse 2019:890.

18 Senaste lydelse 2010:448.

19 Senaste lydelse 2010:448.

20 Senaste lydelse 2014:686.

21 Senaste lydelse 2010:448.

2020:1274

background image

SFS

5

8 §22 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får i särskilda fall besluta
att en totalförsvarspliktig tills vidare inte ska kallas till mönstring eller
inkallas till värnplikt eller civilplikt, om han eller hon

1. vägrar eller underlåter att fullgöra vad som åligger honom eller henne

eller avviker eller uteblir från tjänstgöringsstället och det kan antas att han
eller hon inte kommer att fullgöra den värnplikt eller civilplikt som inskriv-
ningen avser, eller

2. med hänvisning till sin anslutning till visst religiöst samfund förklarar

att han eller hon inte kommer att fullgöra vare sig värnplikt eller civilplikt.


10.23 �ldre bestämmelser om tjänstgöringen gäller för dem som vid lagens

ikraftträdande har påbörjat utbildning enligt värnpliktslagen (1941:967),
lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, civilförsvarslagen (1960:74), lagen
(1981:292) om hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m.
samt lagen (1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra
utanför civilförsvaret. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får dock
avkorta tjänstgöringstiden för den som påbörjat tjänstgöringen före den
1 juli 1995, om den tjänstgöringsskyldige medger det.

15.24 Om det i en lag eller annan författning förekommer hänvisning till

Värnpliktsverket eller Vapenfristyrelsen, ska hänvisningen i stället avse
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.


På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant

(Försvarsdepartementet)

22 Senaste lydelse 2010:448.

23 Senaste lydelse 2010:448.

24 Senaste lydelse 2010:448.

2020:1274