SFS 2020:1275 Lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

SFS2020-1275.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och

regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser

i fredstid och höjd beredskap

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap2 ska ha följande lydelse.

6 kap.
1 §
3 Enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för
offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till kon-
ventionerna ska uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och lik-
nande förhållanden som avser krigsfångar och andra skyddade personer som
är i Sveriges våld lämnas till en officiell nationell upplysningsbyrå. Varje
kommun och region som har sådana uppgifter ska, under tid när den natio-
nella upplysningsbyrån är upprättad, lämna dessa uppgifter i fråga om krigs-
fångar till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk och i fråga om andra
skyddade personer till Migrationsverket. Totalförsvarets plikt- och prövnings-
verk och Migrationsverket ska vidarebefordra uppgifterna till den nationella
upplysningsbyrån.

Varje kommun och region ska också till Totalförsvarets plikt- och prövnings-

verk respektive Migrationsverket lämna uppsamlade värdeföremål och
handlingar, som kvarlämnats av skyddade personer eller som efterlämnats
av avlidna skyddade personer, om värdeföremålen eller handlingarna är av
vikt för de närmast anhöriga. Uppgift ska även lämnas om var avlidna
skyddade personers gravar är belägna. Totalförsvarets plikt- och prövnings-
verk och Migrationsverket ska lämna vidare uppsamlade värdeföremål och
handlingar samt vidarebefordra uppgifter om gravars belägenhet till den
nationella upplysningsbyrån.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:135.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2019:925.

3 Senaste lydelse 2019:925.

SFS

2020:1275

Publicerad
den

23 december 2020