SFS 2020:1279 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

SFS2020-1279.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 2 § folkbokföringsförordningen (1991:749) ska
ha följande lydelse.

2 §1 Så snart det finns anledning att anta att den adress en person har inte är
registrerad i folkbokföringen, ska Totalförsvarets plikt- och prövningsverk,
Transportstyrelsen, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, Krono-
fogdemyndigheten, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och kommun,
med undantag för socialtjänsten, underrätta Skatteverket om adressen.

Underrättelse ska även lämnas så snart det finns anledning att anta att den

adress som är registrerad i folkbokföringen är felaktig eller ofullständig.

Underrättelse om den adress en person har behöver inte lämnas om det är

uppenbart att adressen är tillfällig eller av annat skäl inte ska registreras.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1483.

SFS

2020:1279

Publicerad
den

23 december 2020