SFS 2020:1280 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

SFS2020-1280.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:238) om

totalförsvarsplikt

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 3 kap. 1, 3, 5�11, 14�16 §§, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 9
och 10 §§, 7 kap. 4�6 §§, 9 kap. 1 § och rubriken närmast före 3 kap. 16 §
förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt ska ha följande lydelse.

3 kap.
1 §
1 Skatteverket ska före den 15 januari varje år lämna uppgifter till
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk om varje svensk medborgare som
är folkbokförd i landet och som under året fyller 17 år.

3 §2 Skatteverket ska underrätta Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
om de ändringar i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
som är av betydelse för inskrivning eller redovisning av dem som är skyldiga
att mönstra eller som skrivits in för värnplikt eller civilplikt eller i
utbildningsreserven.

5 §3 Den eller de nämnder i en region eller i en kommun som ansvarar för
verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade samt chefsöverläkare vid en vårdinrättning där vård meddelas med
stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård, ska lämna uppgifter om varje svensk medborgare
som under året fyller 17 år och som den 15 mars

1. erhöll insats enligt 9 § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 lagen om stöd och

service till vissa funktionshindrade, eller

2. var intagen på vårdinrättning med stöd av lagen om psykiatrisk tvångs-

vård eller lagen om rättspsykiatrisk vård.

Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk före

den 1 april varje år.

6 §4 Statens institutionsstyrelse ska lämna uppgifter om varje svensk med-
borgare som under året fyller 17 år och som

1. med stöd av 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård

av unga den 15 mars var intagen vid ett hem som avses i 12 § den lagen,
eller

1 Senaste lydelse 2010:1473.
2 Senaste lydelse 2010:1473.
3 Senaste lydelse 2019:1020.
4 Senaste lydelse 2010:1473.

SFS

2020:1280

Publicerad
den

23 december 2020

background image

SFS

2

2. med stöd av 32 kap. 5 § brottsbalken har dömts till sluten ungdomsvård

och som den 15 mars var intagen vid ett sådant hem som avses i 1.

Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk före

den 1 april varje år.

6 a §5 Försäkringskassan ska lämna uppgifter om varje totalförsvarspliktig
som har sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt 32�37 kap. social-
försäkringsbalken.

Försäkringskassan ska även lämna uppgifter om varje svensk medborgare

som under året fyller 17 år och som

1. har assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
2. det betalas omvårdnadsbidrag för enligt 22 kap. socialförsäkrings-

balken, eller

3. det betalas bidrag för enligt 52 kap. socialförsäkringsbalken.
Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk före

den 1 april varje år.

7 §6 I förordningen (2018:1747) om viss underrättelseskyldighet för Krim-
inalvården finns bestämmelser om Kriminalvårdens skyldighet att lämna
uppgifter till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

8 §7 Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk ska på begäran av Total-
försvarets plikt- och prövningsverk lämna uppgifter om totalförsvarspliktigas
examina och legitimationer.

9 §8 Statens skolverk, Universitets- och högskolerådet och rektorn för en
utbildningsanstalt eller skola som drivs av staten, en kommun eller en region
eller av en enskild som har godkänts av Statens skolinspektion ska på
begäran av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk lämna uppgifter till
myndigheten om de totalförsvarspliktigas studieinriktning och behörighet
för studier på ett nationellt program i gymnasieskolan.

10 § 9 Transportstyrelsen ska på begäran av Totalförsvarets plikt- och
prövningsverk lämna uppgifter

1. ur vägtrafikregistret,
2. ur sjömansregistret om adresser till totalförsvarspliktiga samt om deras

behörighet och tjänstgöring på fartyg, och

3. om utfärdade certifikat inom luftfartens område.

11 §10 Post- och telestyrelsen ska på begäran av Totalförsvarets plikt- och
prövningsverk lämna uppgifter om utfärdade certifikat inom radioområdet.

14 §11 Kommuner, regioner och vårdgivare som bedriver enskild verksam-
het ska på begäran av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk lämna de
uppgifter om anställd hälso- och sjukvårdspersonal som behövs för myndig-
hetens planeringsarbete.


5 Senaste lydelse 2018:1616.
6 Senaste lydelse 2018:1749.
7 Senaste lydelse 2010:1473.
8 Senaste lydelse 2019:1020.
9 Senaste lydelse 2010:1473.
10 Senaste lydelse 2010:1473.
11 Senaste lydelse 2019:1020.

2020:1280

background image

SFS

3

14 a §12 Kommuner, regioner och vårdgivare som bedriver enskild verk-
samhet ska på begäran av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk lämna de
uppgifter om totalförsvarspliktigas hälsotillstånd som behövs för att kon-
trollera de uppgifter som en totalförsvarspliktig har lämnat till Totalförsvarets
plikt- och prövningsverk och som utgör underlag för beslut om kallelse till
mönstring.

15 § 13 De organisatoriska enheter där grundutbildning genomförs för
värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning än 60 dagar ska, senast
då den totalförsvarspliktige rycker ut, lämna journalhandlingar som upp-
rättats under utbildningen till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk14


16 §15 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska i samband med att en
totalförsvarspliktig rycker in för värnplikt eller civilplikt med längre grund-
utbildning än 60 dagar lämna de journalhandlingar som upprättats vid
mönstring eller särskild antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om
möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre
grundutbildning, till hälso- och sjukvårdspersonalen vid den organisatoriska
enhet hos en myndighet, en kommun eller en region där grundutbildningen
ska genomföras.

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska vid samma tidpunkt lämna

uppgifter om den totalförsvarspliktiges psykiska funktionsförmåga, fysiska
arbetsförmåga, allmänna begåvning och hälsotillstånd till den befattnings-
havare på en sådan enhet som anges i första stycket som har till uppgift att
utbilda den totalförsvarspliktige. Uppgifterna ska anges kortfattat.

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska också vid samma tidpunkt

och till samma enheter som anges i första stycket lämna uppgift i form av
fotografisk bild av den totalförsvarspliktige från det register som myndig-
heten för över sådana uppgifter. En sådan uppgift ska på begäran även
lämnas till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten,
Försvarsmakten, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

4 kap.


1 §16 Om regeringen i enlighet med 1 kap. 3 a § lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt har beslutat att totalförsvarspliktiga ska vara skyldiga att
genomgå mönstring, ska Totalförsvarets plikt- och prövningsverk kalla de
totalförsvarspliktiga svenska medborgare till mönstring som bedöms ha
förutsättningar för att skrivas in enligt 3 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt
och som i övrigt kan antas komma i fråga för sådan inskrivning.

Kallelse till mönstring ska ske senast det kalenderår den total-

försvarspliktige fyller 19 år, om han eller hon inte vistas utomlands eller det
finns andra särskilda skäl att inte kalla honom eller henne.


12 Senaste lydelse 2019:1020.
13 Senaste lydelse 2010:1473.
14 Senaste lydelse 2010:1473.
15 Senaste lydelse 2019:1020.
16 Senaste lydelse 2010:1473.

2020:1280

background image

SFS

4

2 §17 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska inför och vid mönstringen
lämna råd och upplysningar till de totalförsvarspliktiga om värnplikten, civil-
plikten och utbildningsreserven samt om rätten att vara vapenfri.

5 §18 I 2 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt finns bestäm-
melser om skyldighet för en totalförsvarspliktig att lämna vissa uppgifter på
begäran av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, en kommun eller en
region.

En totalförsvarspliktig är även skyldig att lämna uppgifter enligt 2 kap.

1 § lagen om totalförsvarsplikt på begäran av en länsstyrelse, Polismyndig-
heten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen, Trafik-
verket, Transportstyrelsen, Statens jordbruksverk, Migrationsverket, Statens
energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät.

6 §19 Den som vill få totalförsvarspliktiga inskrivna ska till Totalförsvarets
plikt- och prövningsverk ge in det underlag som behövs för inskrivningen.

9 §20 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska underrätta en total-
försvarspliktig om innehållet i ett beslut genom vilket han eller hon har
krigsplacerats enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

10 §21 Försvarsmakten ska lämna uppgifter till Totalförsvarets plikt- och
prövningsverk om varje svensk medborgare som under året har genomgått
militär utbildning eller tjänstgjort inom Försvarsmakten.

Uppgifterna ska lämnas fortlöpande till Totalförsvarets plikt- och

prövningsverk.

7 kap.


4 §22 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska anmäla brott som avses
i 10 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt till åklagarkammaren
i den ort där den som har uteblivit är folkbokförd och bifoga den utredning
som finns i saken.

5 §23 Den domstol som avgör ett mål om ansvar för brott som avses i
10 kap. 1�5 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska sända en kopia
av domen eller beslutet till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, när
avgörandet har fått laga kraft.


17 Senaste lydelse 2010:1473.
18 Senaste lydelse 2019:1020.
19 Senaste lydelse 2010:1473.
20 Senaste lydelse 2010:1473.
21 Senaste lydelse 2010:1473.
22 Senaste lydelse 2010:1473.
23 Senaste lydelse 2010:1473.

2020:1280

background image

SFS

5

6 §24 Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och
Affärsverket svenska kraftnät ska vidta åtgärder för att förebygga och för-
hindra att den som tjänstgör med stöd av lagen (1994:1809) om total-
försvarsplikt utsätts för ett uppträdande som kränker den totalförsvars-
pliktiges värdighet och som har samband med kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning (trakasserier) eller ett
uppträdande av sexuell natur som kränker den totalförsvarspliktiges värdig-
het (sexuella trakasserier).

�&tgärderna ska vidtas i samarbete med Totalförsvarets plikt- och prövnings-

verk och Försvarshögskolan samt, då det bedöms lämpligt, i samråd med
Diskrimineringsombudsmannen.

9 kap.


1 §25 Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt får meddelas av

1. Socialstyrelsen, i fråga om uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 14 § denna

förordning, efter att ha gett Totalförsvarets plikt- och prövningsverk tillfälle
att yttra sig,

2. Försvarsmakten, i fråga om grundutbildningens och repetitions-

utbildningens längd och genomförande, när det gäller värnplikt och sådan
civilplikt som ska fullgöras hos Försvarsmakten,

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i fråga om grund-

utbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomförande, när det
gäller civilplikt som ska fullgöras i det civila försvaret, efter att ha gett
Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap. 5 § denna
förordning tillfälle att yttra sig,

4. Försvarsmakten, i fråga om krigsplacering av totalförsvarspliktiga som

ska fullgöra värnplikt och civilplikt hos Försvarsmakten,

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i fråga om krigs-

placering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra civilplikt i det civila
försvaret, efter att ha gett Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som
anges i 4 kap. 5 § denna förordning tillfälle att yttra sig,

6. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, i fråga om hämtning, efter att

ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig,

7. Arbetsförmedlingen, i fråga om upplysningsskyldighet enligt 6 kap. 5 §

lagen om totalförsvarsplikt, och

8. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, i fråga om övriga

bestämmelser.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant

(Försvarsdepartementet)


24 Senaste lydelse 2014:962.
25 Senaste lydelse 2014:1218.

2020:1280