SFS 2020:1281 Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

SFS2020-1281.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till

totalförsvarspliktiga

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 11 kap. 2, 7 och 10 §§ och 13 kap. 1 § förordningen
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.

11 kap.
2 §
1 Underlag för utbetalning av dagpenning lämnas av Totalförsvarets
plikt- och prövningsverk eller, efter överenskommelse med myndigheten, av
andra statliga myndigheter, kommuner, regioner, bolag, föreningar,
samfälligheter, stiftelser, registrerade trossamfund och organisatoriska delar
av sådana samfund samt andra enskilda.

7 § 2 Skatteverket, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk eller, efter
överenskommelse med myndigheten, andra statliga myndigheter, kom-
muner, regioner, bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser, registrerade
trossamfund och organisatoriska delar av sådana samfund samt andra
enskilda ska lämna de uppgifter som behövs för bedömning av rätten till
familjebidrag till Försäkringskassan.

10 §3 Ekonomiskt stöd i form av bidrag enligt 8 kap. 3 § beslutas och
betalas ut av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

13 kap.
1 §
4 Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av 8 kap. lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning
får meddelas av

1. Försäkringskassan, i fråga om bestämmande och utbetalning av dag-

penning och familjebidrag, efter att ha gett Totalförsvarets plikt- och
prövningsverk, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap tillfälle att yttra sig,

2. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, i fråga om hälso- och sjuk-

vård samt tandvård, efter att ha gett Socialstyrelsen, Försvarsmakten och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillfälle att yttra sig,

1 Senaste lydelse 2019:1021.
2 Senaste lydelse 2019:1021.
3 Senaste lydelse 2010:1474.
4 Senaste lydelse 2010:1474.

SFS

2020:1281

Publicerad
den

23 december 2020

background image

SFS

2020:1281

2

3. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, i fråga om bestämmande och

utbetalning av dagersättning, utbildningspremie, högskoleprov, resor,
förplägnad, inkvartering, beklädnadsersättning, ekonomiskt stöd, begrav-
ningshjälp och statlig riskgaranti, efter att ha gett Försvarsmakten och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt i fråga om rehabilitering
även Försäkringskassan tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)