SFS 2020:1282 Förordning om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer

SFS2020-1282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att

lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra

skyddade personer

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 4 och 7 §§ förordningen (1996:1475) om skyldig-
het att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade
personer ska ha följande lydelse.

4 §1 Enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för
offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till
konventionerna ska uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och
liknande förhållanden som avser krigsfångar och andra skyddade personer
som är i Sveriges våld lämnas till en nationell upplysningsbyrå. Varje statlig
myndighet som har sådana uppgifter ska, under tid när den nationella
upplysningsbyrån är upprättad, lämna dessa uppgifter i fråga om krigsfångar
till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk och i fråga om andra skyddade
personer till Migrationsverket. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk och
Migrationsverket ska vidarebefordra uppgifterna till den nationella upp-
lysningsbyrån.

Varje berörd statlig myndighet ska också till Totalförsvarets plikt- och

prövningsverk respektive Migrationsverket lämna uppsamlade värde-
föremål och handlingar, som kvarlämnats av skyddade personer eller som
efterlämnats av avlidna skyddade personer, om värdeföremålen och hand-
lingarna är av vikt för de närmast anhöriga. Totalförsvarets plikt- och
prövningsverk och Migrationsverket ska lämna vidare uppsamlade
värdeföremål och handlingar samt vidarebefordra uppgifter om gravars
belägenhet till den nationella upplysningsbyrån.

7 §2 I 7 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns
bestämmelser om tystnadsplikt för den som deltar eller har deltagit i
verksamhet hos den nationella upplysningsbyrån.

I 15 kap. 3 §, 21 kap. 6 § och 37 kap. 4 och 5 §§ offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om sekretess hos
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk och Migrationsverket för uppgifter
som avses i 4 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

1 Senaste lydelse 2010:1475.
2 Senaste lydelse 2019:1026.

SFS

2020:1282

Publicerad
den

23 december 2020

background image

SFS

2020:1282

2

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)