SFS 2020:1284 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

SFS2020-1284.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1134) om

belastningsregister

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (1999:1134) om belastnings-
register ska ha följande lydelse.

15 §1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4 eller 6 kap.,
8 kap. 1, 4�7 §§, 9 kap. 1, 3, 4 eller 6 §, 10 kap. 1 eller 3 §, 12 kap. 3 §,
13 kap., 14 kap. 1, 3 eller 6 §, 16 kap. 1, 2, 5 eller 8 §, 17�19 kap. brotts-
balken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
9 kap. 1�2 §§ vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag
eller 3�5 eller 7 § första eller andra stycket lagen (2014:307) om straff för
penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av Totalförsvarets plikt- och
prövningsverk eller Försvarsmakten, i fråga om dels totalförsvarspliktiga
som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt, dels de som Försvarsmakten avser att anta eller som är
antagna till militär utbildning inom myndigheten.

Om uppgifter om sådan brottslighet som avses i första stycket före-

kommer, ska också uppgifter om annan brottslighet som lett till någon annan
påföljd än penningböter lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:898.

SFS

2020:1284

Publicerad
den

23 december 2020