SFS 2020:1286 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2020-1286.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 2 och 6 §§ offentlighets- och sekretessförordningen
(2009:641) ska ha följande lydelse.

2 § 1 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan
undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400).

Myndighet

Handlingar som innehåller sekretessreglerade
uppgifter och som inte behöver registreras

Säkerhetspolisen

� anteckningar om det löpande polisarbetet,
� handlingar som utgör underlag för
strukturerade uppgiftssamlingar som avser
brottslig verksamhet och som förs med stöd av
lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens
behandling av personuppgifter, och
� underrättelser från Kriminalvården om
permissioner

Totalförsvarets plikt-
och prövningsverk

� patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga

Tullverket

� handlingar som rör klarering av varor och
transportmedel,
� handlingar som innehåller bokningsuppgifter
inhämtade från transportföretag, och
� handlingar som ingår i informationssystemet
om transporter av sprit och cigaretter

6 §2 Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering
av betydande del av befolkningen, för

1 Senaste lydelse 2019:1239.
2 Senaste lydelse 2014:1369.

SFS

2020:1286

Publicerad
den

23 december 2020

background image

SFS

2020:1286

2

1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild

anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller
henne lider men om uppgiften röjs, och

2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart

att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till
honom eller henne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Verksamheten avser
centrala hundregistret
fastighetsregistret
kommunala fastighetsregister
passregister och register över nationella identitetskort
röstlängdsregister
Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige
Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal
Statens tjänstepensionsverks pensionsregister
Totalförsvarets plikt- och prövningsverks register över totalförsvarets
personal
Transportstyrelsens vägtrafikregister

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)