SFS 2020:1288 Förordning om ändring i förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

SFS2020-1288.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1472) med instruktion

för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2010:1472) med
instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet samt 1�5 och 7�9 §§
ska ha följande lydelse.

Förordning med instruktion för Totalförsvarets plikt- och

prövningsverk
1 §
1 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ansvarar för att myndigheter
och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och
service i frågor som avser bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs
in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och service ska lämnas till de beman-
ningsansvariga även i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om
redovisning av annan personal inom totalförsvaret.

På uppdrag av Försvarsmakten ska Totalförsvarets plikt- och prövnings-

verk tillhandahålla urvalstester av dem som ansökt till militär utbildning
inom Försvarsmakten. Urvalstesterna ska vara utformade så att de främjar
en jämställd rekrytering.

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska vidare utföra utredning om

personliga förhållanden, mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvars-
pliktiga enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

2 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska särskilt ansvara för att
information om vad lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt innebär sprids
till den som skriftligen lämnar uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen om total-
försvarsplikt.

3 §2 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får inom sakområdet åta sig
att utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner, regioner och
enskilda.

4 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk leds av en myndighetschef.

5 § Vid Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska det finnas ett insyns-
råd som består av högst sju ledamöter.

1 Senaste lydelse 2018:268.
2 Senaste lydelse 2019:1081.

SFS

2020:1288

Publicerad
den

23 december 2020

background image

SFS

2020:1288

2

7 § Vid Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

8 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska tillämpa personal-
företrädarförordningen (1987:1101).

9 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får ta ut avgifter för uppdrag
som myndigheten åtar sig enligt 1 § andra stycket eller 3 §. Detta gäller inte
för uppgifter som avser inskrivning eller uppgifter som avser krigsplacering
i samband med inskrivning eller i samband med grundutbildning enligt
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)