SFS 2020:1289 Förordning om ändring i förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

SFS2020-1289.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:1053) om totalförsvar

och höjd beredskap

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 7, 16 och 17 §§ förordningen (2015:1053) om
totalförsvar och höjd beredskap ska ha följande lydelse.

7 § Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Fortifikationsverket
och Försvarshögskolan ska lämna Försvarsmakten det underlag som behövs
för att myndigheten ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet till
regeringen vid höjd beredskap.

16 § Regeringskansliet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, Försvarsmakten,
Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forsknings-
institut, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Fortifikationsverket och
Försvarshögskolan ska ha säkra kryptografiska funktioner. I denna
förordning används uttrycket säkra kryptografiska funktioner i betydelsen
kryptografiska funktioner godkända av Försvarsmakten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar vilka övriga

myndigheter som ska ha säkra kryptografiska funktioner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar även vilka

företag som efter överenskommelse ska få tillgång till säkra kryptografiska
funktioner. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får därutöver
ingå avtal om tilldelning med kommuner och organisationer som har behov
av säkra kryptografiska funktioner.

17 § Försvarsmakten svarar för att Försvarsmakten, Försvarets materiel-
verk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets plikt- och prövnings-
verk, Fortifikationsverket och Försvarshögskolan tilldelas säkra krypto-
grafiska funktioner. Försvarets radioanstalt svarar för att övriga som enligt
16 § ska ha säkra kryptografiska funktioner tilldelas sådana.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

SFS

2020:1289

Publicerad
den

23 december 2020