SFS 2020:1291 Förordning om ändring i förordningen (2018:1747) om viss underrättelseskyldighet för Kriminalvården

SFS2020-1291.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1747) om viss

underrättelseskyldighet för Kriminalvården

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2018:1747) om viss underrättelse-
skyldighet för Kriminalvården ska ha följande lydelse.

1 § Kriminalvården ska lämna underrättelse till nedan angivna myndig-
heter i följande fall.

Uppgift lämnas till

Uppgift lämnas om

1. Totalförsvarets plikt- och
prövningsverk

Intagning i eller avgång från kriminal-
vårdsanstalt av svenska medborgare
som under kalenderåret fyller 18�47 år.

Beslut om förlängning av verk-
ställighetstid med minst en månad
för intagen om vilken underrättelse
har lämnats tidigare.

Verkställighetens början vid verk-
ställighet utanför anstalt i form av
intensivövervakning med elektronisk
kontroll och tidpunkt för verkställig-
hetens slut för svenska medborgare
som under kalenderåret fyller 18�47 år.

2. Försäkringskassan

Tidpunkt för frihetsberövande på
grund av häktning eller hävande
av häktningsbeslut.

Tidpunkt för intagning i eller avgång
från kriminalvårdsanstalt eller tid-
punkt då verkställighet av fängelse-
straff på annat sätt påbörjades och
beslutad tidpunkt för avgång från
kriminalvårdsanstalt.

Tidpunkt för påbörjad eller avslutad
vårdvistelse eller utökad frigång enligt
fängelselagen (2010:610).

SFS

2020:1291

Publicerad
den

23 december 2020

background image

SFS

2020:1291

2

Tidpunkt för avvikelse från kriminal-
vårdsanstalt eller vårdvistelse utanför
anstalt eller utökad frigång enligt
fängelselagen och tidpunkt för åter-
upptagande av sådan verkställighet
efter avvikelse.

Tidpunkt för påbörjad eller avslutad
vistelse på statens bekostnad i ett så-
dant familjehem eller hem för vård
eller boende som avses i socialtjänst-
lagen (2001:453) till följd av dom på
skyddstillsyn med särskild behand-
lingsplan.

3. Polismyndigheten

Intagning i eller avgång från kriminal-
vårdsanstalt eller förflyttning till
annan anstalt.

Verkställighetens början vid verk-
ställighet utanför anstalt i form av
intensivövervakning med elektronisk
kontroll och tidpunkt för verkställig-
hetens slut och vårdvistelse utanför
anstalt, vistelse i halvvägshus eller
utökad frigång enligt fängelselagen.

Verkställighetens början i kriminalvårds-
anstalt när den sammanlagda tiden att
avtjäna är fängelse i minst ett år.

Permission eller avgång från kriminal-
vårdsanstalt, om underrättelsen kan
antas vara av betydelse för myndig-
hetens verksamhet.

4. Säkerhetspolisen

Intagning i eller avgång från kriminal-
vårdsanstalt och permission eller för-
flyttning till annan anstalt, om under-
rättelsen kan antas vara av betydelse
för Säkerhetspolisens verksamhet.

Vårdvistelse utanför anstalt, vistelse
i halvvägshus eller utökad frigång en-
ligt fängelselagen, om underrättelsen
kan antas vara av betydelse för Säker-
hetspolisens verksamhet.

5. Pensionsmyndigheten

Tidpunkt för frihetsberövande på
grund av häktning eller hävande
av häktningsbeslut.

Tidpunkt för intagning i eller avgång
från kriminalvårdsanstalt eller tid-
punkt då verkställighet av fängelse-
straff på annat sätt påbörjades och
beslutad tidpunkt för avgång från
kriminalvårdsanstalt.

background image

SFS

2020:1291

3

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

Tidpunkt för påbörjad eller avslutad
vårdvistelse eller utökad frigång enligt
fängelselagen.

Tidpunkt för avvikelse från kriminal-
vårdsanstalt eller vårdvistelse utanför
anstalt eller utökad frigång enligt
fängelselagen och tidpunkt för åter-
upptagande av sådan verkställighet
efter avvikelse.

Tidpunkt för påbörjad eller avslutad
vistelse på statens bekostnad i ett så-
dant familjehem eller hem för vård
eller boende som avses i socialtjänst-
lagen till följd av dom på skydds-
tillsyn med särskild behandlingsplan.