SFS 2020:1292 Förordning om ändring i totalförsvarsdataförordningen (2020:153)

SFS2020-1292.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i totalförsvarsdataförordningen (2020:153)

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 2�6 §§ totalförsvarsdataförordningen (2020:153)
ska ha följande lydelse.

2 § Försvarsmaktens direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter
som är nödvändiga för myndighetens verksamhet.

Direktåtkomsten får endast avse uppgifter om
1. personnummer eller samordningsnummer, namn, adress, telefonnummer

och folkbokföringsort,

2. hinder för genomförande av mönstring, annan utredning, utbildning,

krigsplacering eller annat ianspråktagande av den registrerade för total-
försvarets räkning,

3. utbildning, anställning, kunskaper, färdigheter, anlag och intressen som

har betydelse för bedömningen av den registrerades användbarhet inom
totalförsvaret,

4. fysisk och psykisk hälsa och förmåga samt de uppgifter som ligger till

grund för den bedömningen,

5. om den registrerade är svensk medborgare eller inte,
6. utgången i mål om ansvar för brott mot totalförsvarsplikten,
7. att den registrerade har dömts till påföljd för brott som framgår av

uppgifter ur belastningsregistret som Totalförsvarets plikt- och prövnings-
verk har fått del av,

8. att den registrerade har genomgått säkerhetsprövning enligt säkerhets-

skyddslagen (2018:585), vilken säkerhetsklass som prövningen har avsett
och resultatet av denna,

9. vad som bestämts vid inskrivningen för att fullgöra värnplikt eller civil-

plikt,

10. krigsplacering, annat ianspråktagande av den registrerade för total-

försvaret eller en särskild uppgift som han eller hon ska utföra vid höjd
beredskap,

11. tjänstgöring inom totalförsvaret och betyg, vitsord, förordnanden och

utmärkelser som rör tjänstgöringen, och

12. personliga förhållanden i övrigt som åberopas av den registrerade, om

de rör hans eller hennes tjänstgöring inom totalförsvaret.

3 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får ställa villkor i fråga om
behörighet och säkerhet för att myndigheten ska medge Försvarsmakten
direktåtkomst enligt 12 § totalförsvarsdatalagen (2020:151).

SFS

2020:1292

Publicerad
den

23 december 2020

background image

SFS

2020:1292

2

Direktåtkomst får inte medges innan Totalförsvarets plikt- och prövnings-

verk har försäkrat sig om att Försvarsmakten uppfyller kraven på behörighet
och säkerhet.

4 § Försvarsmakten får i Totalförsvarets plikt- och prövningsverks informa-
tionssystem endast föra in och rätta uppgifter om

1. personnummer eller samordningsnummer, namn, adress, telefonnummer

och folkbokföringsort,

2. krigsplacering, annat ianspråktagande av den registrerade för total-

försvaret eller en särskild uppgift som han eller hon ska utföra vid höjd
beredskap, och

3. tjänstgöring inom totalförsvaret och betyg, vitsord, förordnanden och

utmärkelser som hör till tjänstgöringen.

5 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får ställa villkor i fråga om
behörighet och säkerhet för Försvarsmaktens införande och rättelse av person-
uppgifter enligt 14 § totalförsvarsdatalagen (2020:151).

6 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får meddela föreskrifter om
avskiljande av personuppgifter enligt 15 § första och andra stycket total-
försvarsdatalagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)