SFS 2020:1297 Förordning om ändring i förordningen (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2020-1297.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1942) om polisens

behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens

område

Utfärdad den 22 december 2020

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2018:1942) om polisens behand-
ling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska ha följande lydelse.

9 § Säkerhetspolisens, Ekobrottsmyndighetens, Tullverkets, Kustbevak-
ningens och Skatteverkets direktåtkomst enligt 5 kap. 17 § lagen (2018:1693)
om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
ska, när det gäller uppgifter om fingeravtryck, begränsas till uppgifter om
huruvida någon förekommer i fingeravtrycksregister.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:1297

Publicerad
den

23 december 2020