SFS 2020:1299 Förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

SFS2020-1299.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1462) om

producentansvar för förpackningar

Utfärdad den 22 december 2020

Regeringen föreskriver att 52, 53, 64 och 65 §§ förordningen (2018:1462)
om producentansvar för förpackningar ska ha följande lydelse.

52 § Den som avser att driva ett insamlingssystem ska innan den ansöker
om ett tillstånd enligt 43 § samråda med andra som har tillstånd eller har
ansökt om tillstånd att driva insamlingssystem enligt denna förordning och
i det samrådet undersöka möjligheterna att samordna systemen.

53 § Den som avser att driva ett insamlingssystem ska innan den ansöker
om ett tillstånd enligt 43 § samråda med kommunerna och i det samrådet

1. utförligt redogöra för hur systemet ska organiseras och drivas,
2. utförligt redogöra för hur systemet är avsett att samordnas med andra

insamlingssystem som har tillstånd eller har ansökt om tillstånd enligt denna
förordning och med kommunernas renhållningsskyldighet,

3. redogöra för vilka dispenser, tillstånd och lov som finns eller ska sökas

för verksamheten, och

4. undersöka vilka möjligheter kommunerna har att underlätta uppbygg-

naden av systemet genom att anvisa platser för insamling eller vidta andra
åtgärder.

Kommunen ska ges tillfälle att lämna synpunkter på redogörelsen enligt

första stycket 1�3.

64 §1 Den som driver ett sådant insamlingssystem som avses i 43 § ska,
om det behövs, samråda med andra som har tillstånd eller har ansökt om
tillstånd enligt denna förordning att driva insamlingssystem om hur sys-
temen kan samordnas.

65 §2 Den som driver ett sådant insamlingssystem som avses i 43 § ska,
om det behövs eller om en kommun begär det, samråda med kommunen om

1. hur systemet organiseras och drivs,
2. hur systemet samordnas med kommunens renhållningsskyldighet och

med andra insamlingssystem som har tillstånd eller har ansökt om tillstånd
enligt denna förordning, och

3. andra väsentliga frågor som rör systemet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

1 Senaste lydelse 2020:615.
2 Senaste lydelse 2020:615.

SFS

2020:1299

Publicerad
den

23 december 2020

background image

SFS

2020:1299

2

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)