SFS 2020:200 Lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd

SFS2020-200.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd

Utfärdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 24 § lagen (2017:527) om studie-
startsstöd ska ha följande lydelse.

24 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om att studiestartsstöd får lämnas för tid då den studerande är
sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att studiestartsstöd
också får lämnas vid ledighet

1. för tillfällig vård av barn,
2. för närståendevård,
3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit, eller
4. vid extraordinära händelser i fredstid.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om att studiestartsstöd som lämnas vid sjukdom eller sådan ledighet
som anges i andra stycket får ingå i det antal veckor som studiestartsstöd
högst får lämnas för enligt 16 §.

Denna lag träder i kraft den 7 april 2020.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20 FiU51, rskr. 2019/20:199.

SFS

2020:200

Publicerad
den

4 april 2020