SFS 2020:201 Förordning om studiestöd vid spridning av viss smitta

SFS2020-201.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om studiestöd vid spridning av viss smitta

Utfärdad den 3 april 2020

Regeringen föreskriver1 följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om studiestöd i form av
studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd vid ledighet som har samband
med åtgärder för att förhindra spridningen av det virus som orsakar covid-
19.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Bestämmelserna i denna förordning ansluter till

� 2 kap. 10 § studiestödslagen (1999:1395) i fråga om 3 §,
� 3 kap. 24 § studiestödslagen i fråga om 4 och 6 §§,
� 24 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd i fråga om 5 §, och
� 4 kap. 23 § studiestödslagen i fråga om 7 §.

Fortsatt studiestöd vid viss ledighet
Studiehjälp
3 § En studerande som studerar med studiehjälp enligt studiestödslagen
(1999:1395) i Sverige eller utomlands har rätt att behålla studiehjälpen vid
ledighet som har samband med åtgärder för att förhindra spridningen av det
virus som orsakar covid-19 och som innebär att den studerande saknar
möjlighet att bedriva sina studier på grund av

1. att en läroanstalt inte kan erbjuda utbildning, eller
2. andra omständigheter som den studerande inte kan råda över.

Studiemedel
4 § En studerande som studerar med studiemedel enligt studiestödslagen
(1999:1395) i Sverige eller utomlands har rätt att behålla beviljade studie-
medel vid ledighet som har samband med åtgärder för att förhindra sprid-
ningen av det virus som orsakar covid-19 och som innebär att den studerande
saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av

1. att en läroanstalt inte kan erbjuda utbildning, eller
2. andra omständigheter som den studerande inte kan råda över.
En studerande får vid sådan ledighet som avses i första stycket även

beviljas merkostnadslån enligt 3 kap. 13�13 c §§ studiestödsförordningen
(2000:655).

1 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 april 2020 (regeringens förordningsmotiv

2020:3).

SFS

2020:201

Publicerad
den

4 april 2020

background image

2

SFS

2020:201

Studiestartsstöd
5 § En studerande som studerar med studiestartsstöd enligt lagen
(2017:527) om studiestartsstöd har rätt att behålla beviljat stöd vid ledighet
som har samband med åtgärder för att förhindra spridningen av det virus
som orsakar covid-19 och som innebär att den studerande saknar möjlighet
att bedriva sina studier på grund av

1. att en läroanstalt inte kan erbjuda utbildning, eller
2. andra omständigheter som den studerande inte kan råda över.

Undantag från krav på läkarintyg
6 § Kravet på läkarintyg enligt 3 kap. 32 b § andra stycket studiestödsför-
ordningen (2000:655) och 13 § förordningen (2017:532) om studiestartsstöd
för den som avstår från studier för tillfällig vård av barn ska inte tillämpas
om situationen är sådan att ett läkarintyg inte hade krävts för rätt till tillfällig
föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken.

Avskrivning av studielån
7 §
Studielån för en sådan kalendervecka där den studerande har saknat
möjlighet att bedriva sina studier enligt 4 § ska inte betalas tillbaka, om
minst 50 procent av studierna inte har kunnat bedrivas.

Rätt att meddela föreskrifter
8 §
Centrala studiestödsnämnden får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.
2. Förordningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari

2020.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)