SFS 2020:204 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-204.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 6 § inkomstskattelagen
(1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

30 kap.
6 §
Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska
handelsbolag får dra av

� högst ett belopp som motsvarar 100 procent av ett för periodiserings-

fond justerat positivt resultat, upp till en miljon kronor, eller

� högst ett belopp som motsvarar 30 procent av ett för periodiseringsfond

justerat positivt resultat.

Med det för periodiseringsfond justerade resultatet avses resultatet av

näringsverksamheten före avdrag för avsättning till periodiseringsfond

ökat med
� avdrag för egenavgifter enligt 16 kap. 29 §,
� avdrag för premie för pensionsförsäkring och inbetalning på pensions-

sparkonto enligt 16 kap. 32 § samt särskild löneskatt enligt lagen (1991:687)
om särskild löneskatt på pensionskostnader avseende dessa poster, och

� avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap.,
minskat med
� sjukpenning och liknande ersättningar som avses i 15 kap. 8 §,
� återfört avdrag för egenavgifter enligt 16 kap. 29 §, och
� återfört avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap.

1. Denna lag träder i kraft den 6 april 2020.
2. Lagen tillämpas dock bara på beskattningsår som avslutas under 2019.
3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för beskattningsår som avslutas

före den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Elisabeth Sheikh
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:151, bet. 2019/20:FiU55, rskr. 2019/20:204.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS

2020:204

Publicerad
den

4 april 2020