SFS 2020:206 Lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

SFS2020-206.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning

av skatt i vissa fall

Utfärdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:99) om anstånd
med inbetalning av skatt i vissa fall

dels att 1, 2, 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 a och 1 b §§, av följande

lydelse.

1 §2 Skatteverket får efter ansökan i andra fall än som avses i 63 kap. 3�5,
7, 7 a, 11�15 och 23 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) bevilja anstånd
för redovisningsperioder som infaller under januari�september 2020 med
inbetalning av

1. avdragen skatt och arbetsgivaravgifter som ska redovisas i en arbets-

givardeklaration enligt 26 kap. 19 § 1 skatteförfarandelagen, och

2. mervärdesskatt som ska redovisas i en sådan deklaration som avses i

26 kap. 5 § skatteförfarandelagen, och vars redovisningsperiod är en kalender-
månad eller ett kalenderkvartal enligt 26 kap. 10 och 11 §§ samma lag.

Anstånd enligt första stycket 1 respektive 2 får beviljas för högst tre redo-

visningsperioder vardera om redovisningsperioden är en kalendermånad.
Anstånd enligt första stycket 2 får dock beviljas för högst en redovisnings-
period om redovisningsperioden är ett kalenderkvartal.

Anståndstiden får bestämmas till längst ett år, dock längst till och med

den 12 november 2021. Anståndsbeloppet ska betalas senast den förfallodag
enligt 62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen som infaller närmast
efter det att anståndstiden upphör.

1 a § Skatteverket får efter ansökan i andra fall än som avses i 63 kap. 3�
5, 7, 13, 15 och 23 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) bevilja anstånd
med inbetalning av mervärdesskatt, om

1. mervärdesskatten ska redovisas i en sådan deklaration som avses i

26 kap. 5 § skatteförfarandelagen,

2. redovisningsperioden för mervärdesskatten är ett beskattningsår enligt

26 kap. 11 § samma lag, och

3. deklarationen för mervärdesskatten ska ha kommit in till Skatteverket

under perioden 27 december 2019�17 januari 2021 enligt 26 kap. 33, 33 a
eller 33 b § samma lag.

Anstånd får beviljas för högst en redovisningsperiod.

1 Prop. 2019/20:151, bet. 2019/20:FiU55, rskr. 2019/20:204.

2 Senaste lydelse 2020:161.

SFS

2020:206

Publicerad
den

4 april 2020

background image

2

SFS

2020:206

Anståndstiden får bestämmas till längst ett år, dock längst till och med

den 17 januari 2022. Anståndsbeloppet ska betalas senast den förfallodag
enligt 62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen som infaller närmast
efter det att anståndstiden upphör.

1 b § Anstånd med inbetalning av mervärdesskatt får beviljas antingen
enligt 1 eller 1 a §.

2 § Anstånd enligt 1 eller 1 a § ska beviljas om inte särskilda skäl talar
emot det.

4 §3 Den som har beviljats anstånd enligt 1 eller 1 a § ska betala kostnads-
ränta som enligt 65 kap. 7 § första stycket första meningen och tredje stycket
skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller vid anstånd.

5 §4 Utöver ränta enligt 4 § ska den som har beviljats anstånd enligt 1 eller
1 a § betala en avgift (anståndsavgift). Anståndsavgiften tas ut med 0,3 procent
på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med månaden efter
att anstånd beviljats till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas
enligt 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje stycket. Om anståndet har
återkallats enligt 3 §, ska anståndsavgiften sättas ned i motsvarande mån.

Anståndsavgiften ska betalas senast den förfallodag som avses i 1 § tredje

stycket respektive 1 a § tredje stycket. Om anståndet har återkallats enligt
3 §, ska anståndsavgiften betalas senast den förfallodag som avses i den
bestämmelsen.

Anståndsavgiften ska vid tillämpning av inkomstskattelagen (1999:1229)

behandlas som ränta enligt 65 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Denna lag träder i kraft den 6 april 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2020:161.

4 Senaste lydelse 2020:161.