SFS 2020:207 Lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

SFS2020-207.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

Utfärdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete

dels att 2, 4, 18, 19, 29 och 32�38 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 5 § ska lyda ⬝Stöd vid synnerligen djup

lågkonjunktur⬝,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 5 a, 5 b, 6 a, 7 a, 7 b och 8 a §§,

och närmast före 5 a och 7 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 § I denna lag finns bestämmelser om

� vilka arbetsgivare som omfattas av lagen (3 §),
� innebörden av vissa uttryck i denna lag (4 §),
� när stöd vid korttidsarbete får lämnas (5�8 a §§),
� förutsättningar för preliminärt stöd (9�16 §§),
� beräkning av preliminärt stöd (17 §),
� ansökan om preliminärt stöd (18 §),
� avstämning av preliminärt stöd (19�27 §§),
� anmälan om avstämning (28�30 §§),
� återbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar (31 §),
� kreditering och debitering av skattekonto (32�34 §§),
� kontroll (35 och 36 §§),
� handläggande myndighet (37 §), och
� överklagande (38 §).

4 § Vid tillämpning av denna lag ska följande gälla:

1. Ordinarie arbetstid är den tid som en arbetstagare skulle ha arbetat, om

han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Vid beräkning av den
ordinarie arbetstiden ska det bortses från frånvaro.

2. Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbets-

tagaren skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit
i korttidsarbete. I den ordinarie lönen ingår dock inte löneökningar som
avser tid efter jämförelsemånaden. Inte heller ingår lön till den del som den
överstiger det belopp som regeringen bestämmer. Vid beräkning av den
ordinarie lönen ska det bortses från frånvaro. Om arbetstagaren har deltagit
i korttidsarbete under endast en del av stödmånaden, utgör den ordinarie
lönen motsvarande del.

3. Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie

arbetstiden, eller där partiell arbetsbefrielse införs med stöd av ett centralt

1 Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:199.

SFS

2020:207

Publicerad
den

4 april 2020

background image

2

SFS

kollektivavtal, under en begränsad period och lönen därför är lägre än den
ordinarie lönen.

4. Stödperiod är den tidsperiod när stöd vid korttidsarbete ska lämnas

enligt 5�8 a §§.

5. Stödmånad är den kalendermånad som arbetsgivaren begär preliminärt

stöd för.

6. Jämförelsemånad är den kalendermånad som infaller tre månader före

den månad då regeringen föreskriver att stöd vid korttidsarbete ska lämnas
enligt 5 § eller, när Tillväxtverket fattat beslut om godkännande enligt 5 a §,
den kalendermånad som infaller tre månader före den månad då beslutet
fattades.

7. Avstämningstidpunkt är den tidpunkt då skyldigheten att göra en

avstämning har uppkommit.

8. Avstämningsperiod är en stödperiod eller den kortare period som

skyldigheten att göra en avstämning avser.

Stöd efter godkännande från Tillväxtverket


5 a § Stöd ska lämnas till en enskild arbetsgivare efter godkännande av
Tillväxtverket.

Ett sådant godkännande får bara lämnas om
1. arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter,
2. de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom

arbetsgivarens kontroll,

3. de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller

undvikas, och

4. arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att

minska kostnaden för arbetskraft.

5 b § Ett godkännande enligt 5 a § får inte lämnas om arbetsgivaren vid
tidpunkten för ansökan om godkännande är

1. skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktie-

bolagslagen (2005:551),

2. föremål för företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företags-

rekonstruktion, eller

3. på obestånd.

6 a § En arbetsgivare som fått ett godkännande enligt 5 a § får beviljas
preliminärt stöd enligt 18 § för högst sex kalendermånader i följd.

7 a § Om de ekonomiska svårigheter som avses i 5 a § andra stycket
förväntas kvarstå när den tidsperiod som anges i 6 a § löper ut får den
förlängas en gång med tre kalendermånader.

En ansökan om förlängning ska ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra

kalendermånader från det att den tidsperiod som anges i 6 a § inletts. I annat
fall får förlängning inte medges.

Sammanlagd tidsperiod


7 b § Den sammanlagda tiden för stöd enligt 5 och 5 a §§ får inte överstiga
24 kalendermånader under en period om 36 kalendermånader.

8 a § När en sådan tidsperiod som avses i 6, 6 a, 7 eller 7 a § har löpt ut,
får ett beslut om godkännande enligt 5 a § fattas tidigast 24 kalendermånader
efter den tidpunkten.

2020:207

background image

3

SFS

18 § En ansökan om preliminärt stöd ska ha kommit in till handläggande
myndighet inom två kalendermånader från utgången av stödmånaden. I annat
fall får stöd inte lämnas för stödmånaden.

Vid stöd efter godkännande enligt 5 a § ska den första stödmånaden i

stödperioden infalla senast 45 dagar efter godkännandet. I annat fall får stöd
inte lämnas.

19 § En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd ska göra en avstämning
enligt 20 §.

När preliminärt stöd har lämnats enligt 5 § ska avstämning göras vid

utgången av tredje kalendermånaden från den tidpunkt då en stödperiod löpt
ut. Om arbetsgivaren före denna tidpunkt under tre på varandra följande
kalendermånader inte har ansökt om preliminärt stöd, uppkommer dock
skyldigheten att göra en avstämning vid utgången av den tremånaders-
perioden.

När preliminärt stöd har lämnats enligt 5 a § ska avstämning göras vid

utgången av den tredje kalendermånaden från den tidpunkt då en stödperiod
inleddes och därefter senast var tredje månad.

29 § En arbetsgivare som är skyldig att göra en avstämning ska ge in en
anmälan om avstämning. När preliminärt stöd har lämnats enligt 5 § ska
anmälan ha kommit in till Skatteverket inom två kalendermånader från
avstämningstidpunkten. När preliminärt stöd har lämnats enligt 5 a § ska
anmälan ha kommit in till Tillväxtverket inom två veckor från avstämnings-
tidpunkten. I anmälan ska det anges om arbetsgivaren är skyldig att betala
tillbaka ett belopp efter sammanställning enligt 28 §.

En arbetsgivare som efter sammanställning enligt 28 § har rätt till

ytterligare stöd ska begära detta i anmälan om avstämning. I annat fall
betalas inte något ytterligare stöd ut för avstämningsperioden.

Om det finns särskilda skäl, ska anstånd med att ge in anmälan om

avstämning medges. Om förhållandena har ändrats så att det inte längre finns
förutsättningar för anståndet, ska anståndet återkallas.

32 § Preliminärt stöd och ytterligare stöd, som har lämnats enligt 5 §, ska
tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på ett sådant skattekonto som
avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Stödet ska krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter

det att beslut om utbetalning fattats, med undantag för januari då stödet i
stället ska krediteras den 17 och i augusti den 12 eller 17.

33 § Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig för stöd som har lämnats
enligt 5 §, ska Skatteverket besluta att återkräva beloppet. Ett sådant beslut
ska innehålla uppgift om det belopp som arbetsgivaren ska betala tillbaka
och när beloppet senast ska betalas.

Senaste betalningsdagen ska bestämmas till den 12 eller 26 i en månad, i

januari den 17 eller 26, i augusti den 12, 17 eller 26 och i december den 12
eller 27, och tidigast 30 dagar efter beslutet.

Det belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka ska debiteras

ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

34 § I fråga om stöd som har lämnats enligt 5 § gäller vad som sägs i
skatteförfarandelagen (2011:1244) om

2020:207

background image

4

SFS

1. inbetalning till det särskilda kontot för skattebetalningar i 62 kap. 2 §,
2. avräkning i 62 kap. 11�14 §§,
3. vilken skatt eller avgift som är betald i 62 kap. 15 §,
4. inbetalda belopp som inte har kunnat tillgodoräknas någon i 62 kap.

19 §,

5. anstånd med betalning av skatter och avgifter i 63 kap. 2, 4�6, 8�10,

13, 15, 16, 22 och 23 §§,

6. återbetalning av skatter och avgifter i 64 kap. 2, 4, 9 och 10 §§,
7. ränta i 65 kap. 2�4, 7, 8, 13�16 och 18 §§,
8. besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 §,
9. indrivning i 70 kap., och
10. övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap.
En fordran enligt denna lag ska vid tillämpningen av lagen (1982:188) om

preskription av skattefordringar m.m. anses vara en sådan fordran som har
påförts enligt skatteförfarandelagen.

35 § En arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd ska ge handläggande
myndighet tillfälle att granska verksamheten med avseende på arbets-
givarens rätt till stöd och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.

36 § Handläggande myndighet får förelägga en arbetsgivare att fullgöra
sina skyldigheter enligt 35 §.

Ett föreläggande får förenas med vite. Ett föreläggande får dock inte

förenas med vite om det finns anledning att anta att den som ska föreläggas
har begått en gärning som är straffbelagd, och föreläggandet avser utredning
av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen.

37 § Regeringen prövar frågor enligt 5, 6, 7 och 8 §§.

Skatteverket prövar frågor efter aktivering enligt 5 §.
�vriga frågor prövas av Tillväxtverket. Tillväxtverket ska handlägga en

ansökan om godkännande enligt 5 a § skyndsamt.

38 § Beslut enligt denna lag överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Beslut enligt
5, 6, 7 och 8 §§ samt beslut om sådant anstånd som avses i 63 kap. 23 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) får dock inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 7 april 2020.
2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den

16 mars 2020.

3. För stöd som lämnas enligt 5 a § ska följande gälla för stödmånader

som infaller under perioden den 16 mars 2020 till och med den 31 december
2020:

� Vid tillämpning av 13 § ska löneminskningen uppgå till 4, 6 respektive

7,5 procent om arbetstidsminskningen är 20, 40 respektive 60 procent.

� Vid tillämpning av 17 § andra stycket ska preliminärt stöd lämnas med

ett belopp som motsvarar 98,6 procent av underlaget i 17 § första stycket.

� Bestämmelserna i 14 § ska inte tillämpas. För stöd som lämnas under

uppsägningstid ska vid tillämpning av 13 § bortses från sådan ersättning som
utgår till arbetstagaren för att arbetsgivaren ska uppfylla 12 § lagen (1982:80)
om anställningsskydd.

� Bestämmelserna i 3 § andra stycket 3 ska inte tillämpas.
� Bestämmelserna i 11 § 3 ska inte tillämpas.

2020:207

background image

5

SFS

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic

(Finansdepartementet)

2020:207