SFS 2020:208 Förordning om stöd vid korttidsarbete

SFS2020-208.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om stöd vid korttidsarbete

Utfärdad den 3 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd
vid korttidsarbete.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 4 § lagen om stöd vid korttidsarbete i fråga om 5 §,
� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 9 §,
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ansökan om godkännande
2 §
En ansökan om godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd
vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

1. den ansökande arbetsgivaren, och
2. huruvida förutsättningarna för stöd enligt 5 a och 5 b §§ lagen om stöd

vid korttidsarbete är uppfyllda.

Ansökan om preliminärt stöd
3 §
En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948) om stöd
vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

1. den ansökande arbetsgivaren,
2. huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses

i 15 § lagen om stöd vid korttidsarbete,

3. huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, och
4. det belopp som begärs.

Anmälan om avstämning
4 §
En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

1. arbetsgivaren,
2. det eventuella belopp som begärs, och
3. det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala.

Gränsbelopp
5 §
Det gränsbelopp som avses i 4 § 2 lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete ska vara 44 000 kronor.

SFS

2020:208

Publicerad
den

4 april 2020

background image

SFS

2020:208

2

Stöd som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket
6 §
Preliminärt stöd och ytterligare stöd, som lämnas efter godkännande
av Tillväxtverket enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete,
ska betalas ut av Tillväxtverket till arbetsgivaren.

7 § Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig för stöd som har lämnats
enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska Tillväxtverket
besluta att återkräva beloppet.

Om en arbetsgivare inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska

betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Räntekravet
får sättas ned om det finns särskilda skäl.

8 § Ett beslut enligt 7 § första stycket ska innehålla uppgift om det belopp
som arbetsgivaren ska betala tillbaka och när beloppet senast ska betalas.

�r en arbetsgivare återbetalningsskyldig enligt 7 § första stycket eller

skyldig att betala ränta enligt 7 § andra stycket får annat stöd som betalas ut
enligt denna förordning kvittas mot skulden.

Bemyndigande
9 §
Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten
av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning när stöd lämnas enligt 5 § samma lag.

Tillväxtverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

lagen om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning när stöd lämnas enligt 5 a § samma lag.

1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2013:1010) om stöd vid

korttidsarbete.

3. Bestämmelsen i 5 § ska dock tillämpas för tid från och med den 16 mars

2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)