SFS 2020:209 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2020-209.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 3 april 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:588) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska införas en ny para-
graf, 8 g §, av följande lydelse.

8 g § På begäran av Tillväxtverket ska sådana uppgifter som avses i 2 kap.
3 § första stycket 1�5 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet lämnas ut från beskattnings-
databasen. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den utsträckning som detta
behövs för Tillväxtverkets handläggning enligt lagen (2013:948) om stöd
vid korttidsarbete.

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

SFS

2020:209

Publicerad
den

4 april 2020