SFS 2020:210 Förordning om ändring i förordningen (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

SFS2020-210.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:123) om ändring i

förordningen (2018:1517) om ändring i

drivmedelsförordningen (2011:346)

Utfärdad den 2 april 2020

Regeringen föreskriver i fråga om drivmedelsförordningen (2011:346)

dels att 11 a § förordningen i stället för lydelsen enligt förordningen

(2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivme-
delsförordningen ska ha följande lydelse,

dels att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (2018:1517) om

ändring i den förordningen i stället för lydelsen enligt förordningen
(2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivme-
delsförordningen ska ha följande lydelse.

11 a §1 Den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande
eller gasformigt drivmedel eller som i den verksamheten också tillhanda-
håller el som drivmedel, ska ge konsumenter miljöinformation om det driv-
medel som tillhandahålls.

Informationen ska ges i enlighet med de föreskrifter som Statens energi-

myndighet meddelar med stöd av 13 § första stycket 3 och ska

1. baseras på uppgifter som har lämnats enligt 20 § drivmedelslagen

(2011:319), 9 § denna förordning, 3 kap. 1 e § lagen (2010:598) om hållbar-
hetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och 13 § förord-
ningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen, oavsett om uppgifterna har krävts enligt bestämmelserna eller
lämnats frivilligt,

2. presenteras i sin helhet på drivmedelsleverantörens webbplats, och
3. i en deklaration på de anordningar som i verksamheten är avsedda för

konsumenters påfyllnad av drivmedlet

a) presenteras i förkortad form i fråga om uppgifter om utsläpp av växt-

husgaser och vilka råvaror som ingår i drivmedlet, och

b) innehålla en hänvisning till webbplatsen.
I deklarationen ska det framgå att informationen avser historiska data om

det drivmedel som saluförs och inte aktuella data om det drivmedel som
faktiskt erbjuds vid köptillfället.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 1, 2 a, 13

och 15 §§ och i övrigt den 1 oktober 2021.

1 Senaste lydelse 2018:1517.

SFS

2020:210

Publicerad
den

4 april 2020

background image

2

SFS

2020:210

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)