SFS 2020:211 Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

SFS2020-211.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:425) om

bekämpningsmedel

Utfärdad den 2 april 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2014:425) om bekämpnings-
medel ska införas en ny paragraf, 3 kap. 9 a §, av följande lydelse.

3 kap.
9 a §
Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i
det enskilda fallet besluta om dispens från kravet i 9 § att märkningen ska
vara på svenska.

Undantagen och dispenserna
1. ska vara nödvändiga på grund av fara för människors hälsa, djurs hälsa,

djurs välfärd eller miljön,

2. ska vara tidsbegränsade, och
3. får endast avse biocidprodukter som tillhandahålls på marknaden för

yrkesmässig användning.

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

SFS

2020:211

Publicerad
den

4 april 2020