SFS 2020:212 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

SFS2020-212.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniska organismer

Utfärdad den 2 april 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer

dels att 24 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 15 och 16 §§, och närmast före

den nya 15 § en ny rubrik av följande lydelse.

Säkerhetsdatablad och märkning
15 §
1 Bestämmelser som innebär att säkerhetsdatablad och märkning ska
vara skrivna på svenska finns i

1. artikel 31.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, god-
kännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en euro-
peisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande
av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG)
nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, och

2. artikel 17.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och för-
packning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

16 §2 Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i
det enskilda fallet besluta om dispens från kravet om att säkerhetsdatablad
enligt artikel 31.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 och märkning enligt
artikel 17.2 i förordning (EG) nr 1272/2008 ska vara skrivna på svenska.

Undantagen och dispenserna
1. ska vara nödvändiga på grund av fara för människors hälsa, djurs hälsa,

djurs välfärd eller miljön,

2. ska vara tidsbegränsade, och
3. får endast avse ämnen eller blandningar som släpps ut på marknaden

för yrkesmässig användning.

24 §3 Försvarsinspektören för hälsa och miljö får i det enskilda fallet ge
dispens från krav i

1. förordning (EG) nr 1907/2006, och

1 Tidigare 15 § upphävd genom 2016:796.

2 Tidigare 16 § upphävd genom 2018:1457.

3 Senaste lydelse 2017:800.

SFS

2020:212

Publicerad
den

4 april 2020

background image

SFS

2020:212

2

2. förordning (EG) nr 1272/2008.
Dispens enligt första stycket får endast ges om det behövs med hänsyn till

totalförsvarets intressen och om dispensen avser Försvarsmakten, Fortifika-
tionsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt. Innan för-
svarsinspektören för hälsa och miljö ger dispens, ska han eller hon ge Kemi-
kalieinspektionen tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)