SFS 2020:213 Förordning om ändring i förordningen (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

SFS2020-213.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:127) med

kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om

personlig skyddsutrustning

Utfärdad den 7 april 2020

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2018:127) med kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning ska ha
följande lydelse.

6 § Sådana bruksanvisningar och sådan information som avses i artiklarna
8.7 och 10.4 i EU:s förordning om personlig skyddsutrustning ska vara
skrivna på svenska. Detsamma gäller sådana identifieringsmärkningar som
avses i bilaga II punkt 2.12 till EU:s förordning om personlig skydds-
utrustning om de innehåller ord eller meningar.

När det gäller personlig skyddsutrustning som är avsedd för yrkesmässig

användning och som kan behövas för att förebygga eller hindra den
pågående spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19, får
sådana bruksanvisningar, sådan information och sådana identifierings-
märkningar som avses i första stycket vara skrivna även på andra språk än
svenska, om språket lätt kan förstås av slutanvändaren.

Sådan EU-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 15 i EU:s

förordning om personlig skyddsutrustning ska vara skriven på svenska eller
engelska.

Denna förordning träder i kraft den 9 april 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Mikael Pauli
(Finansdepartementet)

SFS

2020:213

Publicerad
den

8 april 2020