SFS 2020:215 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

SFS2020-215.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:634) om

arbetsmarknadspolitiska program

Utfärdad den 9 april 2020

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknads-
politiska program ska ha följande lydelse.

7 §1 En anvisning ska avse verksamhet under en bestämd tidsperiod.
Tidsperioden får vara längst 6 månader.

Dock får anvisningar till
1. arbetsmarknadsutbildning enligt 11 § avse tid till dess målet med

utbildningen uppnåtts,

2. stöd till start av näringsverksamhet enligt 18�19 a §§ avse verksamhet

under en tidsperiod om längst 12 månader, och dessutom förlängas om det
behövs på grund av sjukdom eller på grund av att ett myndighetstillstånd
som behövs för verksamheten har blivit försenat,

3. förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studie-

motiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3 avse en tidsperiod om längst
3 månader eller, för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, längst 6 månader, och

4. förberedande insatser, i form av kommunal vuxenutbildning i svenska

för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap.
skollagen (2010:800), enligt 30 § andra stycket 4 för personer som deltar i
jobb- och utvecklingsgarantin avse en tidsperiod om 12 månader.

En sådan bedömning av yrkeskompetens som avses i 14 § andra stycket

får pågå i längst 3 veckor. Vid utbildning enligt 30 § andra stycket 5 får
utbildningstiden som huvudregel motsvara högst 6 månaders heltidsstudier.
Om det finns särskilda skäl får den dock motsvara längre studietid.
Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ange vad de särskilda skälen består i
och dokumentera den information som ligger till grund för anvisningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:1163.

SFS

2020:215

Publicerad
den

10 april 2020