SFS 2020:216 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

SFS2020-216.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:634) om

arbetsmarknadspolitiska program

Utfärdad den 9 april 2020

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknads-
politiska program ska ha följande lydelse.

7 §1 En anvisning ska avse verksamhet under en bestämd tidsperiod.
Tidsperioden får vara längst 6 månader.

Dock får anvisningar till
1. arbetsmarknadsutbildning enligt 11 § avse tid till dess målet med

utbildningen uppnåtts,

2. stöd till start av näringsverksamhet enligt 18�19 a §§ förlängas, om det

behövs på grund av sjukdom eller på grund av att ett myndighetstillstånd
som behövs för verksamheten har blivit försenat,

3. förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studie-

motiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3 avse en tidsperiod om längst
3 månader eller, för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, längst 6 månader, och

4. förberedande insatser, i form av kommunal vuxenutbildning i svenska

för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap.
skollagen (2010:800), enligt 30 § andra stycket 4 för personer som deltar i
jobb- och utvecklingsgarantin avse en tidsperiod om 12 månader.

En sådan bedömning av yrkeskompetens som avses i 14 § andra stycket

får pågå i längst 3 veckor. Vid utbildning enligt 30 § andra stycket 5 får
utbildningstiden som huvudregel motsvara högst 6 månaders heltidsstudier.
Om det finns särskilda skäl får den dock motsvara längre studietid.
Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ange vad de särskilda skälen består i
och dokumentera den information som ligger till grund för anvisningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för anvisningar som har gjorts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:215.

SFS

2020:216

Publicerad
den

10 april 2020