SFS 2020:217 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2020-217.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 9 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7, 12, 13 a, 24 och 36 §§ lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

7 §2 Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som
har varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv sammanhängande
månader, under förutsättning att medlemmen efter det senaste inträdet i
kassan har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 12�14 §§ (medlemsvillkor).

Vid prövning av medlemsvillkoret ska medlemstiden beräknas så att den

sökande för varje medlemsmånad får tillgodoräkna sig ytterligare tre
månader.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vissa avbrott i med-
lemskapet som arbetslöshetskassan ska bortse från när medlemsvillkoret
prövas.

12 §3 Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som under en
ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde

1. haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbetet under minst

60 timmar per kalendermånad, eller

2. haft förvärvsarbete i minst 420 timmar under en sammanhängande tid

av 6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 40 timmar under var
och en av dessa månader (arbetsvillkor).

För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning ska den sökande ha uppfyllt

arbetsvillkoret efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan. Detta gäller
dock inte om medlemstiden har beräknats enligt 7 § andra stycket.

Vid bedömning av om arbetsvillkoret är uppfyllt får en sökande som

omedelbart före inträdet i arbetslöshetskassan har varit medlem i en annan
arbetslöshetskassa tillgodoräkna sig tid i den kassan.

13 a §4 I den mån det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret jämställs med
förvärvsarbete även tid då den sökande har fullgjort tjänstgöring enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningsförmån enligt
socialförsäkringsbalken, dock tillsammans under högst två kalender-
månader.

Vid tillämpning, i fall som avses i första stycket, av 12 § första stycket 2

ska minst 330 av de där angivna 420 timmarna avse förvärvsarbete under

1 Prop. 2019/2020:146, bet. 2019/2020:FiU56, rskr. 2019/2020:212.

2 Senaste lydelse 2018:107.

3 Senaste lydelse 2009:1597.

4 Senaste lydelse 2010:1267.

SFS

2020:217

Publicerad
den

10 april 2020

background image

SFS

2020:217

2

minst 4 kalendermånader som har utförts med minst 40 timmar under var
och en av dessa månader. Under var och en av de återstående högst
2 månaderna ska sökanden ha utfört förvärvsarbete, fullgjort tjänstgöring
enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapennings-
förmån enligt socialförsäkringsbalken under tid som motsvarar minst
40 timmar.

24 §5 Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas med ett belopp per dag
som inte är baserat på tidigare förvärvsinkomster (dagpenning i form av
grundbelopp).

Dagpenning i form av grundbelopp bestäms utifrån sökandens normal-

arbetstid och det belopp som regeringen fastställer, om inte annat följer av
denna lag.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om lägsta belopp för dagpenning i form av grundbelopp.

36 §6 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. när en företagare ska anses som arbetslös i andra fall än som anges i

35 § första och andra styckena och 35 a § samt om de villkor för fast-
ställande av och rätt till arbetslöshetsersättning som i sådana fall ska gälla,
och

2. undantag från bestämmelsen i 35 § tredje stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 13 april 2020.
2. Bestämmelsen i 7 § i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från

och med den 1 mars 2020.

3. Bestämmelsen i 21 § ska inte tillämpas på ansökningar om arbetslös-

hetsersättning som avser tid från och med den 30 mars 2020 till och med den
3 januari 2021.

4. För ersättningsperioder som har beviljats före ikraftträdandet gäller 7 §

och 12 § andra stycket i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:666.

6 Senaste lydelse 2010:2032.