SFS 2020:218 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2020-218.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 9 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 och 12 §§ lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

7 §2 Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som
har varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv sammanhängande
månader, under förutsättning att medlemmen efter det senaste inträdet i
kassan har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 12�14 §§ (medlemsvillkor).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vissa avbrott i med-
lemskapet som arbetslöshetskassan ska bortse från när medlemsvillkoret
prövas.

12 §3 Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som under en
ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde

1. haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbetet under minst

60 timmar per kalendermånad, eller

2. haft förvärvsarbete i minst 420 timmar under en sammanhängande tid

av 6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 40 timmar under var
och en av dessa månader (arbetsvillkor).

För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning ska den sökande ha uppfyllt

arbetsvillkoret efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan.

Vid bedömning av om arbetsvillkoret är uppfyllt får en sökande som

omedelbart före inträdet i arbetslöshetskassan har varit medlem i en annan
arbetslöshetskassa tillgodoräkna sig tid i den kassan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för medlemsmånader som har

påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2019/2020:146, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/2020:212.

2 Senaste lydelse 2020:217. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2020:217.

SFS

2020:218

Publicerad
den

10 april 2020