SFS 2020:219 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2020-219.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 9 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12, 24 och 36 §§ lagen (1997:238)
om arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

12 §2 Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som under en
ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde

1. haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbetet under minst

80 timmar per kalendermånad, eller

2. haft förvärvsarbete i minst 480 timmar under en sammanhängande tid

av 6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 50 timmar under var
och en av dessa månader (arbetsvillkor).

För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning ska den sökande ha uppfyllt

arbetsvillkoret efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan.

Vid bedömning av om arbetsvillkoret är uppfyllt får en sökande som

omedelbart före inträdet i arbetslöshetskassan har varit medlem i en annan
arbetslöshetskassa tillgodoräkna sig tid i den kassan.

24 §3 Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas med ett belopp per dag
som inte är baserat på tidigare förvärvsinkomster (dagpenning i form av
grundbelopp).

Dagpenning i form av grundbelopp bestäms utifrån sökandens normal-

arbetstid och det belopp som regeringen fastställer, om inte annat följer av
denna lag.

36 §4 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om när en företagare
ska anses som arbetslös i andra fall än som anges i 35 och 35 a §§ samt om
de villkor för fastställande av och rätt till arbetslöshetsersättning som i
sådana fall ska gälla.

Denna lag träder i kraft den 4 januari 2021.

1 Prop. 2019/2020:146, bet. 2019/2020:FiU56, rskr. 2019/2020:212.

2 Senaste lydelse 2020:218.

3 Senaste lydelse 2020:217. �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2020:217.

SFS

2020:219

Publicerad
den

10 april 2020

background image

SFS

2020:219

2

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)