SFS 2020:220 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2020-220.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1997:835) om

arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 9 april 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:835) om arbetslös-
hetsförsäkring1

dels att nuvarande 5 d och 5 e §§ ska betecknas 5 e och 5 f §§,
dels att 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 d §, av följande lydelse.

3 §2 Dagpenning i form av grundbelopp lämnas till den som har heltids-
arbetat under hela ramtiden med 510 kronor per dag, om inte något annat
följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. För den som inte har
arbetat heltid under hela ramtiden ska grundbeloppet minskas proportionellt,
dock inte understiga 255 kronor per dag.

Till den som omfattas av 23 c § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas

dagpenning i form av grundbelopp med 510 kronor per dag, under förutsätt-
ning att sökanden arbetat heltid under hela den ramtid som föregick den senaste
perioden med arbetslöshetsersättning. För den som inte har arbetat heltid under
hela den tiden ska grundbeloppet minskas proportionellt, dock inte understiga
255 kronor per dag.

Till den som omfattas av 23 e § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas

dagpenning i form av grundbelopp med 510 kronor per dag, under förutsätt-
ning att sökandens totala arbetsutbud under deltagande i garantin motsvarat
heltid. För den som inte haft ett arbetsutbud motsvarande heltid under den
tiden, ska grundbeloppet minskas proportionellt, dock inte understiga 255
kronor per dag.

4 §3 Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning ska, om inte något
annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lämnas enligt
följande.

Till den som har arbetat heltid under hela ramtiden lämnas inkomstrela-

terad ersättning med lägst 510 kronor per dag. För den som inte har arbetat hel-
tid under hela ramtiden ska det lägsta beloppet minskas proportionellt. Inkomst-
relaterad ersättning lämnas med högst 760 kronor per dag. Till den som har haft
en inkomst som ger en inkomstrelaterad ersättning som överstiger 760 kronor
per dag lämnas dock inkomstrelaterad ersättning med högst 1 200 kronor per
dag under de första 100 dagarna i en ersättningsperiod. I ersättningsperioden

1 Senaste lydelse av

5 d § 2010:1179

5 e § 2011:277.

2 Senaste lydelse 2015:497.

3 Senaste lydelse 2015:497.

SFS

2020:220

Publicerad
den

10 april 2020

background image

SFS

2020:220

2

räknas såväl dagar med grundbelopp som dagar med inkomstrelaterad ersätt-
ning.

Till den som omfattas av 27 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas

dagpenning med lägst 510 kronor per dag, under förutsättning att sökanden
arbetat heltid under hela den ramtid som föregick den senaste perioden med
arbetslöshetsersättning. För den som inte arbetat heltid under hela den tiden
ska det lägsta beloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 30 § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas

dagpenning med lägst 510 kronor per dag, under förutsättning att sökandens
totala arbetsutbud under deltagande i garantin motsvarat heltid. För den som
inte har haft ett arbetsutbud motsvarande heltid under tiden i garantin, ska
det lägsta beloppet minskas proportionellt.

5 d § Bestämmelsen i 35 § tredje stycket lagen (1997:238) om arbetslös-
hetsförsäkring ska inte tillämpas för företagare som upphör att bedriva
näringsverksamhet och anses vara arbetslösa på grund av att det inte vidtas
några åtgärder i näringsverksamheten.

1. Denna förordning träder i kraft den 13 april 2020.
2. Bestämmelsen i 5 d § ska dock tillämpas för tid från och med den

1 januari 2020.

3. För arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet gäller 3

och 4 §§ i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartement)