SFS 2020:221 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2020-221.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1997:835) om

arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 9 april 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:835) om arbetslös-
hetsförsäkring1

dels att 5 d § ska upphöra att gälla,
dels att 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

3 §2 Dagpenning i form av grundbelopp lämnas till den som har heltids-
arbetat under hela ramtiden med 365 kronor per dag, om inte något annat
följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. För den som inte har
arbetat heltid under hela ramtiden ska grundbeloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 23 c § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas

dagpenning i form av grundbelopp med 365 kronor per dag, under förutsätt-
ning att sökanden arbetat heltid under hela den ramtid som föregick den
senaste perioden med arbetslöshetsersättning. För den som inte har arbetat
heltid under hela den tiden ska grundbeloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 23 e § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas

dagpenning i form av grundbelopp med 365 kronor per dag, under förutsätt-
ning att sökandens totala arbetsutbud under deltagande i garantin motsvarat
heltid. För den som inte haft ett arbetsutbud motsvarande heltid under den
tiden, ska grundbeloppet minskas proportionellt.

4 §3 Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning ska, om inte något
annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lämnas enligt
följande.

Till den som har arbetat heltid under hela ramtiden lämnas inkomst-

relaterad ersättning med lägst 365 kronor per dag. För den som inte har
arbetat heltid under hela ramtiden ska det lägsta beloppet minskas pro-
portionellt. Inkomstrelaterad ersättning lämnas med högst 760 kronor per
dag. Till den som har haft en inkomst som ger en inkomstrelaterad ersättning
som överstiger 760 kronor per dag lämnas dock inkomstrelaterad ersättning
med högst 910 kronor per dag under de första 100 dagarna i en ersättnings-
period. I ersättningsperioden räknas såväl dagar med grundbelopp som
dagar med inkomstrelaterad ersättning.

Till den som omfattas av 27 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas

dagpenning med lägst 365 kronor per dag, under förutsättning att sökanden
arbetat heltid under hela den ramtid som föregick den senaste perioden med

1 Senaste lydelse av 5 d § 2020:220.

2 Senaste lydelse 2020:220.

3 Senaste lydelse 2020:220.

SFS

2020:221

Publicerad
den

10 april 2020

background image

SFS

2020:221

2

arbetslöshetsersättning. För den som inte arbetat heltid under hela den tiden
ska det lägsta beloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 30 § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas

dagpenning med lägst 365 kronor per dag, under förutsättning att sökandens
totala arbetsutbud under deltagande i garantin motsvarat heltid. För den som
inte har haft ett arbetsutbud motsvarande heltid under tiden i garantin, ska
det lägsta beloppet minskas proportionellt.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 i fråga om 5 d § och

i övrigt den 4 januari 2021.

2. För arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet gäller 3

och 4 §§ i den äldre lydelsen.

3. Den upphävda 5 d § gäller dock fortfarande för uppehåll i närings-

verksamhet som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)