SFS 2020:222 Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

SFS2020-222.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till

deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Utfärdad den 9 april 2020

Regeringen föreskriver att 2 kap. 3 och 4 §§ förordningen (2017:819) om
ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska ha följande
lydelse.

2 kap.
3 §
Till den som har fyllt 25 år och som är eller skulle ha varit berättigad till
arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
lämnas aktivitetsstöd med det belopp som skulle ha lämnats som arbetslös-
hetsersättning.

Till den som har fått arbetslöshetsersättning under den längsta tid som

ersättning kan lämnas, lämnas aktivitetsstöd med 65 procent av den dags-
förtjänst som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen.

Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst 510 kronor

per dag.

4 § Till den som inte har fyllt 25 år och som är eller skulle ha varit
berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbets-
löshetsförsäkring lämnas aktivitetsstöd med följande procentsatser av den
dagsförtjänst som låg eller skulle ha legat till grund för arbetslös-
hetsersättningen.

� 80 procent under de första 100 ersättningsdagarna,
� 70 procent under de därpå följande 100 ersättningsdagarna, och
� 65 procent därefter.
Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst 510 kronor

per dag.

Paragrafen gäller inte den som vid tidpunkten för när det arbetsmarknads-

politiska programmet påbörjas är förälder till barn under 18 år eller blir
förälder under tid som han eller hon deltar i programmet. För en sådan
programdeltagare tillämpas i stället 3 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 13 april 2020.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för aktivitetsstöd som avser tid före

ikraftträdandet.

SFS

2020:222

Publicerad
den

10 april 2020

background image

SFS

2020:222

2

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)