SFS 2020:223 Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

SFS2020-223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till

deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Utfärdad den 9 april 2020

Regeringen föreskriver att 2 kap. 3 och 4 §§ förordningen (2017:819) om
ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska ha följande
lydelse.

2 kap.
3 §
1 Till den som har fyllt 25 år och som är eller skulle ha varit berättigad
till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsför-
säkring lämnas aktivitetsstöd med det belopp som skulle ha lämnats som
arbetslöshetsersättning.

Till den som har fått arbetslöshetsersättning under den längsta tid som

ersättning kan lämnas, lämnas aktivitetsstöd med 65 procent av den dags-
förtjänst som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen.

Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst 365 kronor

per dag.

4 §2 Till den som inte har fyllt 25 år och som är eller skulle ha varit
berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslös-
hetsförsäkring lämnas aktivitetsstöd med följande procentsatser av den
dagsförtjänst som låg eller skulle ha legat till grund för arbetslöshets-
ersättningen.

� 80 procent under de första 100 ersättningsdagarna,
� 70 procent under de därpå följande 100 ersättningsdagarna, och
� 65 procent därefter.
Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst 365 kronor

per dag.

Paragrafen gäller inte den som vid tidpunkten för när det arbets-

marknadspolitiska programmet påbörjas är förälder till barn under 18 år
eller blir förälder under tid som han eller hon deltar i programmet. För en
sådan programdeltagare tillämpas i stället 3 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 4 januari 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för aktivitetsstöd som avser tid före

ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2020:222.

2 Senaste lydelse 2020:222.

SFS

2020:223

Publicerad
den

10 april 2020

background image

SFS

2020:223

2

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)