SFS 2020:224 Förordning om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd

SFS2020-224.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt

anställningsstöd

Utfärdad den 9 april 2020

Regeringen föreskriver att 10 och 11 §§ förordningen (2018:42) om särskilt
anställningsstöd ska ha följande lydelse.

10 §1 Särskilt anställningsstöd får beslutas för längst 12 månader i taget.
Särskilt anställningsstöd får beslutas för ytterligare tid men den samman-
lagda stödtiden får inte överstiga 36 månader.

11 § Om en enskild varit anställd med särskilt anställningsstöd under
kortare tid än 36 månader får ett nytt beslut om särskilt anställningsstöd
fattas utan att den enskilde behöver återkvalificera sig för en ny anvisning
enligt 6 eller 9 §. Vid tillämpning av bestämmelsen om den maximala tiden
med särskilt anställningsstöd i 10 § inräknas då den tid med särskilt anställ-
ningsstöd som den enskilde har haft enligt tidigare beslut.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS

2020:224

Publicerad
den

10 april 2020