SFS 2020:225 Förordning om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd

SFS2020-225.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt

anställningsstöd

Utfärdad den 9 april 2020

Regeringen föreskriver att 10 och 11 §§ förordningen (2018:42) om särskilt
anställningsstöd ska ha följande lydelse.

10 §1 Särskilt anställningsstöd får beslutas för längst 12 månader i taget.
Särskilt anställningsstöd får beslutas för ytterligare tid men den samman-
lagda stödtiden får inte överstiga 24 månader.

En förutsättning för att besluta om ytterligare tid med särskilt anställnings-

stöd i form av introduktionsjobb när stödet har varat i minst 12 månader är att
den enskilde bedöms ha behov av en längre tid i den anställning som pågår
vid beslutstillfället för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

11 §2 Om en enskild varit anställd med särskilt anställningsstöd under kort-
are tid än 12 månader, om stödet avsåg introduktionsjobb, eller 24 månader
om stödet avsåg extratjänst, får ett nytt beslut om särskilt anställningsstöd
fattas utan att den enskilde behöver återkvalificera sig för en ny anvisning
enligt 6 eller 9 §. Vid tillämpning av bestämmelsen om den maximala tiden
med särskilt anställningsstöd i 10 § inräknas då den tid med särskilt anställ-
ningsstöd som den enskilde har haft enligt tidigare beslut.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. För beslut om förlängning som har fattats före ikraftträdandet och som

innebär en sammanlagd tid med stöd som överstiger 24 månader gäller 10 §
i den äldre lydelsen för hela den tidsperiod som beslutet omfattar.

3. För beslut om stöd som har fattats före ikraftträdandet och som avser

en maximal tid som överstiger 24 månader gäller 11 § i den äldre lydelsen
för hela den tidsperiod som beslutet omfattar.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:224.

2 Senaste lydelse 2020:224.

SFS

2020:225

Publicerad
den

10 april 2020