SFS 2020:229 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

SFS2020-229.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion

för Sjöfartsverket

Utfärdad den 9 april 2020

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1161) med instruktion för
Sjöfartsverket ska ha följande lydelse.

2 §1 Sjöfartsverkets huvuduppgifter är att

1. tillhandahålla lotsning,
2. i egenskap av infrastrukturhållare för farleder svara för farledshållning

och vid behov inrätta nya farleder,

3. tillhandahålla sjöräddnings- och flygräddningstjänst samt vid livshot-

ande situationer där omedelbar transport är avgörande för behandlingen av
skadade eller sjuka personer, utföra transporter med helikopter på begäran
av sjukvårdshuvudman, om verkets resurser är lämpliga för uppgiften och
det kan ske utan allvarligt hinder mot dess ordinarie verksamhet eller dess
medverkan enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

4. svara för isbrytning,
5. verka inom sitt ansvarsområde för att sjöfartens påverkan på miljön

minimeras,

6. svara för sjögeografisk information inom Sjöfartsverkets ansvarsom-

råde (sjökartläggning),

7. svara för samordning av sjögeografisk information inom Sverige,
8. redovisa och dokumentera Sveriges gränser till havs samt svara för

skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning,

9. svara för beredskapsplanläggning i fråga om sjötransporter,
10. årligen bistå Trafikanalys i dess uppdrag att till regeringen redovisa

en uppföljning av de transportpolitiska målen,

11. planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för

sjöfolk i enlighet med bestämmelserna i 2006 års sjöarbetskonvention,

12. tillhandahålla sjötrafikinformationstjänst (VTS), sjötrafikrapport-

eringssystem (SRS) och automatiskt fartygsidentifikationssystem (AIS),

13. svara för övervakning och för att alla nödvändiga och lämpliga

åtgärder vidtas för att se till att fartyg deltar i och följer reglerna för Sveriges
sjötrafikinformationstjänst (VTS), sjötrafikrapporteringssystem (SRS) och
trafiksepareringssystem (TSS),

14. tillhandahålla ett nationellt system för maritim information (Safe Sea

Net Sweden) och se till att detta system svarar mot Europeiska unionens
system för informationsutbyte inom sjöfarten (Safe Sea Net) enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om
inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik inom

1 Senaste lydelse 2019:634.

SFS

2020:229

Publicerad
den

10 april 2020

background image

2

SFS

2020:229

gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG, i lydelsen
enligt kommissionens direktiv 2014/100/EU,

15. svara för att alla nödvändiga och lämpliga åtgärder vidtas för att se till

att fartyg anmäler sig och lämnar de uppgifter i det nationella systemet för
maritim information som följer av Transportstyrelsens föreskrifter,

16. tillhandahålla ett system för harmonisering och samordning av

rapporteringsformaliteter (Single Window) och ansvara för samarbetet med
Europeiska kommissionen och andra medlemsstater i fråga om att utveckla
metoder för harmonisering och samordning av rapporteringsformaliteterna
enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU
av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som
ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upp-
hävande av direktiv 2002/6/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2017/2109 av den 15 november 2017 om ändring av
rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på
passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens
medlemsstater och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU
om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår
från hamnar i medlemsstaterna, och

17. svara för incidentrapportering hela dygnet och i övrigt utföra de upp-

gifter som anges i artikel 21 i direktiv 2002/59/EG, i den ursprungliga
lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 11 april 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)