SFS 2020:235 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

SFS2020-235.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Utfärdad den 9 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 20 § studiestödslagen
(1999:1395) ska ha följande lydelse.

3 kap.
20 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att

1. den studerandes inkomst ska beaktas i annan utsträckning än som följer

av 16�18 §§, om det finns särskilda skäl, och

2. den studerandes inkomst ska beaktas i annan utsträckning än som följer

av 16�19 §§ vid extraordinära händelser i fredstid.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om att studiemedlen ska minskas, om den studerandes uppehälle helt
eller till väsentlig del bekostas av staten eller en kommun.

Denna lag träder i kraft den 13 april 2020.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:146, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:209.

SFS

2020:235

Publicerad
den

10 april 2020