SFS 2020:236 Förordning om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

SFS2020-236.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid

spridning av viss smitta

Utfärdad den 9 april 2020

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2020:201) om studiestöd
vid spridning av viss smitta

dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, och närmast före 2 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om studiestöd i form av
studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd vid ledighet som har samband
med åtgärder för att förhindra spridningen av det virus som orsakar
covid-19.

Förordningen innehåller även bestämmelser om den inkomstprövning

som ska göras för att bestämma rätten till studiemedel för 2020.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Bestämmelserna i denna förordning ansluter till

� 3 kap. 20 § studiestödslagen (1999:1395) i fråga om 2 a §,
� 2 kap. 10 § samma lag i fråga om 3 §,
� 3 kap. 24 § samma lag i fråga om 4 och 6 §§,
� 24 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd i fråga om 5 §, och
� 4 kap. 23 § studiestödslagen i fråga om 7 §.

Inkomstprövning under 2020
2 a §
Vid inkomstprövningen för de båda kalenderhalvåren 2020 ska
Centrala studiestödsnämnden i stället för vad som anges i 3 kap. 19 §
studiestödslagen (1999:1395), utgå ifrån att de studerande inte har någon
inkomst.

1. Denna förordning träder i kraft den 13 april 2020.
2. Bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari

2020.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 9 april 2020 (regeringens förordningsmotiv

2020:5).

SFS

2020:236

Publicerad
den

10 april 2020