SFS 2020:237 Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

SFS2020-237.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på

hyran

Utfärdad den 16 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns bestämmelser som syftar till att stödja vissa
lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset som
orsakar sjukdomen covid-19. Om en överenskommelse träffas mellan
hyresvärden och hyresgästen om en rabatt på hyran under perioden den
1 april till och med den 30 juni 2020 svarar staten gentemot hyresvärden för
en del av den rabatten.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen.

3 § Stöd enligt denna förordning får lämnas som bidrag.

4 § Stöd enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska
kommissionens beslut den 15 april 2020 i ärende SA.56972 (2020/N).

Mottagare av stöd
5 §
Stöd enligt denna förordning får lämnas till hyresvärdar som slutit
avtal om hyra av lokal med hyresgäster som under den period som anges i
1 § var verksamma i de branscher som framgår av följande koder i Standard
för svensk näringsgrensindelning (SNI):

1. 451, 454, 472�477, 478, 551�553, 559, 561�563, eller
2. 45.320, 47.191, 47.199, 59.140, 79.110, 79.120, 79.900, 82.300,

86.230, 86.904�86.905, 90.010, 90.020, 90.030, 90.040, 91.020, 91.040,
93.119�93.120, 93.130, 93.210, 93.290, 95.110, 95.120, 95.210, 95.220,
95.230, 95.240, 95.250, 95.290, 96.021�96.022, 96.040 och 96.090.

Förutsättningar för stöd
6 §
Som förutsättning för stöd gäller att

1. ett avtal om hyra av lokal med hyran helt eller delvis bestämd till ett

fast belopp i kronor senast den 1 mars 2020 har tecknats med en hyresgäst
som anges i 5 §,

2. den hyresgäst som anges i avtalet i 1 har hyrt lokalen under den period

som anges i 1 §, och

SFS

2020:237

Publicerad
den

17 april 2020

background image

SFS

2

3. senast den 30 juni 2020 en överenskommelse har tecknats mellan

samma parter om rabatt på hyran för lokalen under perioden i 1 §, där hyran
understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period
enligt avtalet i 1 och på i övrigt oförändrade villkor.

7 § Stöd får inte lämnas till Statens fastighetsverk med avseende på en
hyresgäst som omfattas av ett avtal om kostnadshyra.

8 § Stöd får inte lämnas med avseende på en hyresgäst som

1. är en statlig myndighet,
2. per den 31 december 2019 var i ekonomiska svårigheter i den mening

som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr
651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget, eller

3. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska

kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre
marknaden.

Stödets storlek
9 §
Stöd enligt denna förordning får lämnas till en hyresvärd med 50
procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och
hyresgästen har kommit överens om för perioden som anges i 1 §. Stödet får
dock aldrig vara högre än 25 procent av den tidigare fasta hyran.

När stödets storlek bestäms ska hänsyn tas till de stöd som beviljats andra

hyresvärdar enligt denna förordning med avseende på samma hyresgäst. Det
sammanlagda stödet med avseende på en hyresgäst får inte överstiga ett
belopp som motsvarar 800 000 euro.

Handläggning av stödärenden
10 §
Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län om fastigheten ligger i Stockholms,

Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län om fastigheten ligger i �stergötlands,

Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge

eller Skåne län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län om fastigheten ligger i Hallands

eller Västra Götalands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län om fastigheten ligger i Värmlands,

�rebro, Dalarnas eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län om fastigheten ligger i Jämtlands

eller Västernorrlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län om fastigheten ligger i Västerbottens

eller Norrbottens län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete

med stödet.

11 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till den länsstyrelse som anges
i 10 § första stycket senast den 31 augusti 2020.

12 § En ansökan om stöd ska lämnas på formulär som fastställs av
Boverket. De handlingar som anges i formuläret ska bifogas till ansökan.

2020:237

background image

SFS

3

13 § En ansökan om stöd ska innehålla de uppgifter som krävs för att
bedöma om sökanden är berättigad till stöd enligt 5�9 §§.

14 § Den som ansöker om stöd ska lämna de ytterligare handlingar eller
uppgifter som behövs för prövningen till länsstyrelsen.

Utbetalning av stöd
15 §
Boverket betalar ut stöd enligt denna förordning.

Uppföljning av utbetalt stöd
16 §
Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning av stöd som betalats ut enligt
denna förordning.

Stödmottagaren ska på länsstyrelsens begäran lämna de uppgifter som

behövs för uppföljning av det stöd som har betalats ut.

�&terbetalning av stöd
17 §
Den som har tagit emot stöd är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

2. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta

betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav enligt 18 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

�&terkrav av stöd
18 §
Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska
länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans
med räntan. Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns
särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring
19 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av
Europeiska unionens statsstödsregler.

Rätt att meddela föreskrifter
20 §
Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

�verklagande
21 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om
överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att
helt eller delvis inte bevilja stöd får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har

beviljats före utgången av 2020.

2020:237

background image

SFS

4

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

2020:237