SFS 2020:238 Lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

SFS2020-238.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för

byggnader

Utfärdad den 16 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2006:985) om ener-
gideklaration för byggnader

dels att 3, 9, 12, 15 och 16 §§ och rubriken närmast före 15 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 a och 10 §§, och närmast före

8 a och 10 §§ nya rubriker av följande lydelse.

3 §3 I denna lag avses med

energiprestanda: den mängd energi som behöver användas i en byggnad

för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden
under ett år,

luftkonditioneringssystem: ett system för att åstadkomma en form av be-

handling av inomhusluft, genom vilken temperaturen kan kontrolleras eller
sänkas,

nominell effekt: den maximala värmeeffekt, uttryckt i kilowatt, som till-

verkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig drift om de av tillverkaren
angivna verkningsgraderna respekteras,

uppvärmningssystem: ett system för att åstadkomma en form av behand-

ling av inomhusluft genom vilken temperaturen kan höjas, och

värmegenerator: den del av ett uppvärmningssystem som genererar

värme genom en eller flera av följande processer:

1. förbränning av bränsle,
2. jouleeffekt i värmeelement med elektriska motstånd, eller
3. värmeupptagning med hjälp av en värmepump från en värmekälla i

form av omgivningsluft, ventilationsfrånluft, vatten eller mark.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om vad som avses med nominell effekt och värmege-
nerator.

Inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem i

byggnader som ska energideklareras

8 a § Om en byggnad ska energideklareras enligt 5 § och byggnaden har
ett uppvärmnings- eller luftkonditioneringssystem, ska byggnadens ägare se

1 Prop. 2019/20:81, bet. 2019/20:CU18, rskr. 2019/20:203.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders

energiprestanda, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844.

3 Senaste lydelse 2012:397.

SFS

2020:238

Publicerad
den

17 april 2020

background image

2

SFS

2020:238

till att systemets tillgängliga delar inspekteras innan energideklarationen
upprättas, om systemet är

1. ett uppvärmningssystem eller ett kombinerat rumsuppvärmnings- och

ventilationssystem med en nominell effekt på rumsuppvärmning på över
70 kilowatt, eller

2. ett luftkonditioneringssystem eller ett kombinerat luftkonditionerings-

och ventilationssystem med en nominell effekt på över 70 kilowatt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om inspektion enligt första stycket och om undantag från kravet
på sådan inspektion.

9 § I en energideklaration ska det anges

1. en uppgift om byggnadens energiprestanda,
2. om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i

byggnaden,

3. om radonmätning har utförts i byggnaden,
4. om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en

god inomhusmiljö och, om så är fallet, rekommendationer om kostnadsef-
fektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda, och

5. referensvärden, som gör det möjligt för konsumenter att bedöma bygg-

nadens energiprestanda och att jämföra byggnadens energiprestanda med
andra byggnaders.

I fall som avses i 8 a § ska energideklarationen även innehålla
1. en bedömning av värmegeneratorns eller luftkonditioneringssystemets

verkningsgrad och storlek i förhållande till byggnadens uppvärmnings- eller
kylbehov, och

2. rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra sy-

stemets energiprestanda.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur en byggnads energiprestanda enligt första stycket 1 ska
fastställas, om vilka referensvärden som ska användas enligt första stycket 5
och om vilka ytterligare uppgifter som ska lämnas i deklarationen.

Inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem i

byggnader som inte ska energideklareras

10 §4 Om det i en byggnad som inte ska energideklareras enligt 5 § finns
ett sådant system som anges i 8 a § första stycket, ska byggnadens ägare se
till att systemets tillgängliga delar inspekteras minst vart tionde år och att
det till följd av det upprättas ett inspektionsprotokoll. Protokollet ska inne-
hålla de uppgifter som anges i 9 § andra stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om kraven i första stycket, om undantag från dessa
krav och om vilka uppgifter som ska lämnas i protokollet.

12 §5 Den som ska se till att det enligt 4, 5 eller 6 § finns en energidekla-
ration upprättad eller att ett system inspekteras enligt 10 § ska utse en obe-
roende expert som

1. gör en besiktning och en inspektion enligt 8 och 8 a §§ eller en inspek-

tion enligt 10 §,

2. upprättar en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll, och
3. för över deklarationen eller protokollet elektroniskt till Boverket.

4 Tidigare 10 § upphävd genom 2012:397.

5 Senaste lydelse 2013:773.

background image

3

SFS

2020:238

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka krav på sakkunskap och oberoende som ska ställas på
en oberoende expert.

�verlämnande av energideklarationer och inspektionsprotokoll

till Boverket6

15 §7 För elektronisk överföring enligt 12 § första stycket 3 krävs behö-
righet. Sådan behörighet beslutas av Boverket. Ett beslut om behörighet för-
utsätter att kraven på sakkunskap som avses i 12 § andra stycket är upp-
fyllda.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om elektronisk överföring av energideklarationer och inspek-
tionsprotokoll samt om behörighet enligt första stycket.

16 §8 Boverket ska föra ett register över de energideklarationer och in-
spektionsprotokoll som har lämnats till verket enligt 12 § (energideklara-
tionsregistret).

1. Denna lag träder i kraft den 15 maj 2020.
2. För byggnader som omfattas av bestämmelserna i 10 § ska det första

inspektionsprotokollet föras över till Boverket senast den 31 december
2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

6 Senaste lydelse 2012:397.

7 Senaste lydelse 2013:773.

8 Senaste lydelse 2012:397.