SFS 2020:241 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

SFS2020-241.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Utfärdad den 16 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i smittskyddslagen (2004:168)
ska införas tre nya paragrafer, 9 kap. 6 a�6 c §§, av följande lydelse.

9 kap.
6 a §
Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om förhållandet
mellan enskilda och det allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller
i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden,
om det av smittskyddsskäl behövs för att hantera spridning av det virus som
orsakar covid-19 och riksdagens beslut inte kan avvaktas. Föreskrifterna får
avse

1. tillfälliga begränsningar för folksamlingar,
2. tillfällig nedstängning av köpcentrum och andra handelsplatser,
3. tillfällig nedstängning av sociala och kulturella mötesplatser, såsom

barer, nattklubbar, restauranger, kafeterior, gym- och sportanläggningar,
bibliotek, museer och allmänna samlingslokaler,

4. tillfällig nedstängning eller andra begränsningar i fråga om transporter

eller att använda infrastruktur, såsom hamnar, flygplatser eller buss- eller
järnvägsstationer,

5. tillfälligt möjliggörande av inbördes handel eller omfördelning av läke-

medel eller skyddsmaterial och annan medicinsk utrustning när det gäller
privata vårdgivare och andra privata aktörer, eller

6. tillfälliga åtgärder av annat liknande slag.
Beslut enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av första stycket får

överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om det behövs för att tillgodose
rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt
artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

6 b § Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om samverkan och
inbördes handel eller omfördelning av läkemedel och medicinsk utrustning
när det gäller regioner och kommuner, om det i syfte att upprätthålla ett
effektivt smittskydd behövs för att hantera spridning av det virus som
orsakar covid-19.

6 c § Föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 a eller 6 b § ska
omedelbart underställas riksdagens prövning.

1 Prop. 2019/20:155, bet. 2019/20:SoU20, rskr. 2019/20:214.

SFS

2020:241

Publicerad
den

17 april 2020

background image

2

SFS

2020:241

Denna lag träder i kraft den 18 april 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)