SFS 2020:242 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

SFS2020-242.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Utfärdad den 16 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 6 a�6 c §§ smittskyddslagen
(2004:168)2 ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. De upphävda 9 kap. 6 a och 6 b §§ gäller dock fortfarande för ärenden

eller mål som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:155, bet. 2019/20:SoU20, rskr. 2019/20:214.

2 Senaste lydelse av

9 kap. 6 a § 2020:241

9 kap. 6 b § 2020:241

9 kap. 6 c § 2020:241.

SFS

2020:242

Publicerad
den

17 april 2020